Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

12:04 | 03/04/2020
|

Công tác kiểm tra, giám sát là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên. 

Công tác kiểm tra, giám sát là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên. Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, những năm qua, Đảng ủy VKSND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, kịp thời phát hiện hạn chế, thiếu sót, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, hàng năm, Đảng ủy VKSND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 205-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền...

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy chỉ đạo UBKT xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thi hành Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; việc thu, quản lý, sử dụng kinh phí của Đảng. Phân công các đồng chí ủy viên BCH phụ trách, theo dõi, giám sát và chỉ đạo việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề.

Trong nhiệm kỳ qua, đã tổ chức 16 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên. Riêng năm 2019, đã tiến hành kiểm tra công tác tài chính Đảng đối với 2 chi bộ; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với 2 chi bộ; giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các thành viên cấp ủy đối với 1 chi bộ; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức sinh hoạt chi bộ đối với 2 chi bộ; thực hiện giám sát thường xuyên đối với các chi bộ, đảng viên về việc sinh hoạt chi bộ, chấp hành Điều lệ Đảng.

Đảng ủy chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, báo cáo phục vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh kiểm tra hồ sơ đảng viên và hồ sơ cán bộ được quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị và Nghị định số 04/2015 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ quan trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của ngành, nhất là Chỉ thị số 05 của Viện trưởng VKSND Tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân, Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ chấp hành nghiêm túc thời gian lao động, lề lối tác phong làm việc, sử dụng trang phục đúng quy định của ngành...

Do làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên trong VKSND tỉnh nhìn chung ổn định, phấn khởi, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, không có cán bộ có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội”; yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác.

Hầu hết cán bộ, đảng viên nghiêm túc chấp hành chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm nội quy, quy định của ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. 100% cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều năm liền, Đảng bộ không có đơn thư tố cáo đảng viên, không có đảng viên có biểu hiện tiêu cực, tham ô, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền. Thông qua kiểm tra đã phát huy tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên.

Những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Đảng bộ Viện KSND tỉnh nhiều năm được Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Thời gian tới, Đảng ủy VKSND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ, đảng viên trong việc thực hiện Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành và địa phương; chủ động kiểm tra, giám sát đảng viên và cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phẩm chất, lối sống, phong cách làm việc và tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập; quy định về những điều đảng viên không được làm.

Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ việc tổ chức Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, trọng tâm là công tác xây dựng, chuẩn bị văn kiện đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ tới; kịp thời giải quyết những đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội.

Bạch Dương