Yên Lạc đảm bảo tiến độ cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

10:03 | 05/03/2020
|

Xác định Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ huyện trong năm 2020, chính vì vậy, công tác chuẩn bị đại hội đang được huyện Yên Lạc triển khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tỉnh ủy.


Xác định Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ huyện trong năm 2020, chính vì vậy, công tác chuẩn bị đại hội đang được huyện Yên Lạc triển khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Đảng ủy xã Đồng Cương (Yên Lạc) chuẩn bị các văn bản liên quan đến công tác nhân sự cho đại hội điểm

Đảng bộ huyện Yên Lạc có 60 chi, đảng bộ cơ sở với tổng số hơn 6.800 đảng viên. Ðể tổ chức Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo thời gian và đạt kết quả cao, Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; các kế hoạch, văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy; Huyện ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp cho các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp huyện, trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, bí thư, phó bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

Huyện ủy thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội, bao gồm: Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền và các tổ giúp việc. Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi và chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan đến công tác đại hội đối với từng chi, đảng bộ.

Trong công tác chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu. Theo đó, văn kiện Đại hội được chuẩn bị chu đáo, khoa học, vừa đảm bảo về chất lượng, đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định vừa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Mặt khác, nội dung báo cáo chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Qua đó, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; đánh giá những mặt làm được, chưa làm được trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Hiện nay, Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Tiểu ban Văn kiện đại hội xây dựng xong dự thảo lần 2 và đang trong quá trình hoàn chỉnh để tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cán bộ lão thành cách mạng, các nhà khoa học, trí thức, chuyên gia, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng về công tác nhân sự đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện đúng quy định, nguyên tắc của Đảng về nhân sự. Trong đó, Huyện ủy Yên Lạc đặc biệt coi trọng chất lượng nhân sự, có số lượng và cơ cấu hợp lý; lựa chọn những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới để bầu.

Đến nay, các cấp ủy cơ sở thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo, tích cực chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 đáp ứng yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Toàn huyện đã có hơn 68% chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội xong; dự kiến trong tháng 3/2020, 100% các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở sẽ tiến hành đại hội xong.

Với xã Đồng Cương, Đảng bộ cơ sở được Huyện ủy Yên Lạc chọn tiến hành đại hội điểm, Đảng bộ xã đã khẩn trương triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thành lập các tiểu ban và tổ giúp việc phục vụ đại hội. Tập trung xây dựng, hoàn thiện báo cáo chính trị của Đảng bộ xã; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Hiện, 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Đồng Cương đã tổ chức xong đại hội; các công việc khác đang tích cực được triển khai hoàn thiện, sẵn sàng cho đại hội dự kiến diễn ra vào tháng 3/2020 (sau đại hội điểm của tỉnh).

Cùng với việc tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, Huyện ủy Yên Lạc chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo khí thế sôi nổi trong nhân dân chào mừng đại hội. Mỗi công trình, phần việc trong phong trào thi đua đều gắn với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, Đại hội Đảng bộ các cấp huyện Yên Lạc, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng huyện Yên Lạc ngày càng phát triển vững mạnh.

Bài, ảnh Thu Nhàn