Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc

09:12 | 04/12/2019
|

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của trách nhiệm nêu gương, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã ban hành văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện, tạo chuyển biến tích cực về ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; chất lượng công tác được nâng lên.


Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của trách nhiệm nêu gương, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã ban hành văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện, tạo chuyển biến tích cực về ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; chất lượng công tác được nâng lên.

Cán bộ, đảng viên Thanh tra tỉnh luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc. Ảnh Dương Hà

Trong nhiều năm qua, Đảng ta luôn nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Từ Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị "Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên" đến Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đều nhấn mạnh: phải nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.

Đảng bộ Thanh tra tỉnh có 7 chi bộ trực thuộc với 47 đảng viên. Cụ thể hóa các quy định của Trung ương và Quy định số 05-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Đảng ủy Thanh tra tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo ban hành văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị cơ quan Thanh tra tỉnh; thực hiện nêu gương trong cán bộ, đảng viên nhằm thống nhất nhận thức và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, CCVC, nhất là người đứng đầu cơ quan, các phòng, đơn vị.

Theo đó, Phó chánh Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra tỉnh; trưởng các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo trực tiếp quản lý và thủ trưởng cơ quan nếu để xảy ra những vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trong việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về trách nhiệm nêu gương.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng và trước lãnh đạo cơ quan khi được giao nhiệm vụ. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và xem xét công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với cá nhân, phòng, đơn vị.

Mỗi cán bộ, đảng viên tùy theo vị trí công tác, chức vụ, nhất là người đứng đầu phải nêu gương trong mọi lĩnh vực: từ thực thi công vụ cho đến cuộc sống hàng ngày tại cơ quan, đơn vị và nơi cư trú. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị và cán bộ CCVC thuộc thẩm quyền quản lý chấp hành và tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về những nội dung trên.

Việc quy định rõ trách nhiệm giúp cho công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và xem xét công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân chính xác, khách quan và công bằng.

Mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, phối hợp, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, đã tạo sự chuyển biến rõ nét về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Đơn cử như, trong giải quyết KNTC, định kỳ hàng tháng, Thanh tra tỉnh tiến hành rà soát, thống kê, theo dõi, đôn đốc; hướng dẫn phân loại, xử lý đơn, trình tự thủ tục và thẩm quyền giải quyết từng vụ việc tại các huyện, thành phố, sở, ngành; tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, quyết định thanh tra và giải quyết KNTC, qua đó đã nâng cao trách nhiệm và chất lượng giải quyết, nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết dứt điểm.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực thường xảy ra khiếu kiện, như: Quản lý sử dụng đất đai, đặc biệt là những dự án liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng...

Để việc nêu gương thật sự trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các quy định về nêu gương của Đảng và của Tỉnh ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Từng đồng chí cấp ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh thường xuyên tự rèn luyện, trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý… để thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, lối sống, là tấm gương cho cán bộ, đảng viên học tập.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm...

Bạch Dương