Thành phố Vĩnh Yên: Nét mới trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

03:11 | 28/11/2019
|

Năm 2019, cùng với những thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, thành phố Vĩnh Yên luôn chú trọng chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.


Năm 2019, cùng với những thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, thành phố Vĩnh Yên luôn chú trọng chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Cán bộ UBKT Thành ủy Vĩnh Yên rà soát, phân loại đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Thành ủy Vĩnh Yên thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đảng viên; trọng tâm là thực hiện Đề án số 04, Kết luận số 13 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh.

Đồng thời, phân công các đồng chí Ủy viên BTV, Thành ủy viên phụ trách các ngành, lĩnh vực, các chi, đảng bộ cơ sở, các tổ công tác dự sinh hoạt cấp ủy cơ sở, sinh hoạt chi bộ để đảm bảo mối liên hệ và truyền tải thông tin, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; trả lời, tiếp thu những nội dung cơ sở có ý kiến, kiến nghị; nắm bắt, kịp thời báo cáo và đề xuất phương án để Thường trực, BTV Thành ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Tích Sơn (Vĩnh Yên) thường xuyên trao đổi với các chi bộ cơ sở đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân học tập và làm theo Bác. Ảnh Trường Khanh

Cùng với đó, BTV Thành ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; phòng chống 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) đã chỉ ra...

Công tác tổ chức, cán bộ luôn được Thành ủy quan tâm, triển khai hiệu quả. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo chủ chốt của thành phố, quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên BTV và các chức danh lãnh đạo xã, phường nhiệm kỳ 2015-2020 đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Việc thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, căn cứ chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy, Thành ủy Vĩnh Yên chỉ đạo cấp ủy, UBKT cấp cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương, đơn vị mình để kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Năm 2019, BTV Thành ủy và UBKT Thành ủy chỉ đạo triển khai công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề; đã tổ chức 3 cuộc kiểm tra đối với 10 tổ chức đảng, 2 cuộc giám sát đối với 8 tổ chức đảng.

Về cơ bản, cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra giám sát đều thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giữ vững nguyên tắc, Điều lệ Đảng.

Cũng trong năm 2019, UBKT Thành ủy tiến hành kiểm tra 3 đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo Điều 30-Điều lệ Đảng; giám sát 2 cuộc với 58 đảng viên là ủy viên đảng ủy cơ sở; giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của 35 đảng viên là ủy viên các chi, đảng bộ trực thuộc; giám sát việc thực hiện quy định kê khai tài sản của 23 cán bộ thuộc diện Thường trực, BTV Thành ủy quản lý...

Công tác dân vận của Đảng luôn được BTV Thành ủy Vĩnh Yên quan tâm, chú trọng triển khai có chiều sâu, góp phần phát huy dân chủ, sức mạnh của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh và thành phố. Công tác dân vận chính quyền có nhiều đổi mới; cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; mô hình “dân vận khéo” tiếp tục được nhân rộng, phát huy hiệu quả tại các xã, phường...

Thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, BTV Thành ủy đã xây dựng quy chế tiếp dân, thành lập tổ giúp việc Bí thư Thành ủy về xử lý, theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư KNTC và những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Đồng thời có văn bản chỉ đạo, đôn đốc Bí thư Đảng ủy các xã, phường thực hiện tiếp dân theo quy định.

Bên cạnh đó, Thành ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản...

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Thành ủy Vĩnh Yên đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy; Nghị quyết số 17 và Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý; Nghị quyết số 18 của BTV Thành ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh...

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyên Anh