Toàn tỉnh kết nạp gần 1.000 đảng viên

10:11 | 07/11/2019
|

Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, toàn tỉnh tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, trong đó, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực tiễn, giải quyết, xử lý tình huống cụ thể xảy ra ở cơ sở, bảo đảm hàng năm cán bộ chuyên trách, 

Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, toàn tỉnh tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, trong đó, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực tiễn, giải quyết, xử lý tình huống cụ thể xảy ra ở cơ sở, bảo đảm hàng năm cán bộ chuyên trách, cấp ủy cơ sở xã, phường, thị trấn được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới. Vì vậy, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cấp ủy cơ sở được nâng lên.

Cùng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy cơ sở, công tác phát triển đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh kết nạp 960 đảng viên; công nhận đảng viên chính thức cho gần 1.400 đảng viên dự bị; tiếp nhận và chuyển sinh hoạt Đảng cho gần 2.100 đảng viên. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cấp tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho gần 3.000 đảng viên…..

Hoàng Nga