Đảng bộ xã Đồng Ích chủ động khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, xây dựng Đảng TSVM

09:08 | 27/08/2019
|

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ xã Đồng Ích (Lập Thạch), ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được nâng lên; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình được đẩy mạnh; tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được phát huy;

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ xã Đồng Ích (Lập Thạch), ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được nâng lên; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình được đẩy mạnh; tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được phát huy; việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ngày càng đi vào chiều sâu... góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Công an xã Đồng Ích (Lập Thạch) tận tình hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính. Ảnh Dương Hà

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, Đảng bộ xã Đồng Ích tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; thẳng thắn chỉ rõ những ưu, khuyết điểm cũng như trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân; đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục...

Với tinh thần thẳng thắn nhìn nhận và quyết tâm khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, những tồn tại, bất cập đã được BTV Đảng ủy xã Đồng Ích chỉ rõ trong kiểm điểm của BTV Đảng ủy xã năm 2018. Trong đó, công tác quản lý đảng viên tuy đã được chú trọng, quan tâm nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra; công tác phát triển đảng viên mới chưa đạt chỉ tiêu đề ra; việc quản lý đất đai chưa được thực hiện thường xuyên, dẫn đến tình trạng người dân lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, cấp ủy, chính quyền chưa có biện pháp xử lý triệt để.

Bên cạnh đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH còn bộc lộ nhiều hạn chế, quy mô phát triển KT-XH ở địa phương còn manh mún, hiệu quả thấp; tình hình ANTT trên địa bàn diễn biến phức tạp, nạn trộm cắp, nghiện hút, cờ bạc vẫn còn xảy ra; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy chi bộ, thôn dân cư trong công tác vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập; vai trò của MTTQ và các đoàn thể ở một số lĩnh vực chưa phát huy hiệu quả nhất là việc vận động nhân dân thực hiện bồi thường GPMB dự án khu tái định cư thôn Bì La; công tác hòa giải ở cơ sở chưa phát huy hiệu quả...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế đó, BTV Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo các chi bộ chú trọng nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; xác định trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là việc nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương; coi đây là một trong những giải pháp để ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ủy xã yêu cầu các chi bộ nghiêm túc đưa nội dung thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề phù hợp với tình hình thực tiễn của chi bộ...

Cùng với đó, Đảng ủy xã tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; trên cơ sở phát triển các mô hình chăn nuôi theo hướng trang trại; mở rộng các vùng chuyên canh sản xuất cây hàng hóa tập trung; chú trọng phát triển các ngành nghề TTCN, TM-DV; chỉ đạo các chi bộ, thôn dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong lĩnh vực quản lý đất đai, vệ sinh môi trường; tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích; chỉ đạo Công an xã xây dựng phương án, tăng cường lực lượng đấu tranh, triệt phá có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT trên địa bàn...

Việc thẳng thắn nhìn nhận và quyết tâm khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), đã giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Đồng Ích tự giác nhìn nhận những hạn chế, yếu kém của bản thân để nỗ lực khắc phục, sửa chữa... Qua đó, đã nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm nêu gương trong công tác và cuộc sống, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên...

Đồng chí Nguyễn Văn Bốn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đồng Ích cho biết: Để từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; gắn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 với kiểm điểm hàng năm và kiểm điểm đột xuất.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 gắn với thực hiện các Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở từng chi bộ, cơ quan, đơn vị... Chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy cấp trên; việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên và khắc phục hạn chế, khuyết điểm của các tập thể, cá nhân...

Ngô Tuấn Anh