Thị trấn Tam Sơn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

09:08 | 16/08/2019
|

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm, vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, Đảng bộ thị trấn Tam Sơn (Sông Lô) luôn chú trọng triển khai công tác kiểm tra,

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm, vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, Đảng bộ thị trấn Tam Sơn (Sông Lô) luôn chú trọng triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng Đảng ngày càng TSVM.

UBKT Đảng ủy thị trấn Tam Sơn (Sông Lô) họp triển khai công tác kiểm tra, giám sát những tháng cuối năm 2019

Đảng bộ thị trấn Tam Sơn hiện có 10 chi bộ trực thuộc với 279 đảng viên. Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, hàng năm, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy thị trấn đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, trong đó, chú trọng các nội dung kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng, kiểm tra đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Cùng với đó, BTV Đảng ủy thị trấn thường xuyên chỉ đạo UBKT Đảng ủy đẩy mạnh công tác kiểm tra theo chuyên đề như: Kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Quy định 47-QĐ/TƯ của BCH T.Ư về những điều đảng viên không được làm; Quy định 30-QĐ/TƯ quy định thi hành Chương VII, Chương VIII (Điều lệ Đảng) về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy các cấp.

Trên cơ sở xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn các chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo từng năm và cả nhiệm kỳ; thường xuyên chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm như: Quản lý đất đai; bồi thường, GPMB; thực hiện chế độ chính sách... từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy thị trấn Tam Sơn đã tổ chức 12 cuộc kiểm tra, giám sát liên quan đến việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; công tác quản lý đảng viên; việc chấp hành các quy định trong sinh hoạt chi bộ; việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ; việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh... Qua kiểm tra, giám sát, Đảng ủy, UBKT và các chi bộ cơ sở đã thi hành kỷ luật 8 đảng viên có vi phạm...

Đồng chí Lê Quang Biên, Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Then cho biết: Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng luôn được Chi bộ chú trọng. Việc kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên tập trung vào nội dung chấp hành các quy định của Điều lệ Đảng; việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chi bộ, tổ dân phố trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

Qua kiểm tra, giám sát đã phát huy hiệu quả việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Từ năm 2015 đến nay, chi bộ Tổ dân phố Then không có cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, chi bộ liên tục đạt danh hiệu chi bộ TSVM...

Đồng chí Vũ Xuân Cương, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Tam Sơn cho biết: Đảng ủy thị trấn luôn xác định, kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Thời gian tới, BTV Đảng ủy thị trấn tập trung chỉ đạo các cấp ủy chi bộ tăng cường đổi mới phương pháp, nội dung nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; thường xuyên kiểm tra, giám sát vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Chú trọng kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; nâng cao hiệu quả giám sát thường xuyên, đột xuất nhằm phát hiện, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở...

Bài, ảnh Ngô Tuấn Anh