Đảng bộ xã Đồng Quế phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

09:08 | 02/08/2019
|

Nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xã Đồng Quế (Sông Lô) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; từ đó, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xã Đồng Quế (Sông Lô) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; từ đó, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII, BTV Đảng ủy xã Đồng Quế đã xây dựng và triển khai kế hoạch học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên; qua đó, tạo sự đồng thuận trong nhận thức, tư tưởng và hành động. Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đưa nội dung Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) vào các buổi sinh hoạt định kỳ cũng như sinh hoạt chuyên đề gắn với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương...

Trên cơ sở phân tích các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, Đảng ủy xã đã cụ thể hóa các nội dung sát với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trong đó, đề ra giải pháp trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, các nhà trường... từ đó, đấu tranh hiệu quả với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, BTV Đảng ủy xã quán triệt cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí trong Ban thường vụ nghiêm túc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình; yêu cầu người đứng đầu cấp ủy chi bộ, thôn dân cư phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để “làng nước noi theo”. Mỗi chi bộ phải xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm để tập trung kiểm điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của từng chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên; coi đây là cơ sở để xếp loại, đánh giá chất lượng tập thể chi bộ và cá nhân hàng năm...

Đồng chí Đỗ Đức Dục, Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng thôn Đoàn Kết, xã Đồng Quế cho biết: Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng là cơ hội để mỗi đảng viên “tự soi, tự sửa” và hoàn thiện bản thân. Vì thế, ngay sau khi được học tập, quán triệt, Chi ủy chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết; theo đó, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp ở thôn, Chi ủy chi bộ đều lồng ghép tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho toàn thể đảng viên và nhân dân; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu chi bộ gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức của người đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, mọi công việc của thôn đều được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tích cực, đời sống kinh tế, vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao, chi bộ thôn đạt trong sạch vững mạnh…”

Đồng chí Lê Văn Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đồng Quế cho biết: “Xác định công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay là nhiệm vụ chính trị cấp bách,Đảng ủy yêu cầu cấp ủy, chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, nhất là những đồng chí đứng đầu cấp ủy đã phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương; nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên với tinh thần cầu thị, khắc phục sửa chữa khuyết điểm, tự hoàn thiện mình. Đảng bộ và nhân dân xã luôn đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Thu Nhàn