Lập Thạch đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng

09:05 | 10/05/2019
|

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm, vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, những năm qua, Đảng bộ huyện lập Thạch luôn chủ động đổi mới,nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, 

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm, vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, những năm qua, Đảng bộ huyện lập Thạch luôn chủ động đổi mới,nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng Đảng ngày càng TSVM.

Quán triệt chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, hàng năm, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; trong đó, chú trọng nội dung kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 30 và Điều 32 của Điều lệ Đảng cũng như kiểm tra đối với tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

BTV Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo UBKT các cấp đẩy mạnh công tác kiểm tra theo chuyên đề như: Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy định của BCH T.Ư, BTV Tỉnh ủy và BTV Huyện ủy...

UBKT Huyện ủy đã ban hành văn bản hướng dẫn các chi, Đảng bộ cơ sở kiểm tra, giám sát thường xuyên hoặc theo từng lĩnh vực; ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBKT Huyện ủy với các ngành thuộc khối nội chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát...

Năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 106 tổ chức Đảng và 225 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 27 tổ chức Đảng cấp dưới và 39 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; tổ chức kiểm tra 84 tổ chức Đảng cấp dưới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề đối với 151 lượt tổ chức Đảng và 322 đảng viên... Qua kiểm tra, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 37 đảng viên vi phạm…

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ủy xã Quang Sơn chú trọng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng; việc kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên tập trung vào nội dung chấp hành các quy định của Điều lệ Đảng; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao... Qua kiểm tra, giám sát đã phát huy hiệu quả việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Ở xã Thái Hòa, Đảng ủy xã luôn xác định kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu của công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, rèn luyện kỷ luật, giữ gìn đạo đức, lối sống trong sinh hoạt, góp phần ngăn ngừa những vi phạm, khuyết điểm ngay từ cơ sở...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát ở huyện Lập Thạch thời gian qua vẫn còn những hạn chế, đó là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng và đảng viên còn có những khuyết điểm, yếu kém. Một số cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở chưa coi trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám sát; chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát... Một số UBKT cơ sở chưa chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, đặc biệt là kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm...

Thời gian tới, BTV Huyện ủy Lập Thạch tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường đổi mới phương pháp, nội dung nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao... Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ UBKT các cấp, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng TSVM.

Ngô Tuấn Anh