Bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng

04:02 | 22/02/2021
|

Nhằm tăng thêm sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng, ngay từ đầu năm 2021, Huyện ủy Tam Dương triển khai nhiều giải pháp phát triển đảng viên mới, phấn đấu trong năm toàn Đảng bộ kết nạp mới từ 160 đảng viên trở lên, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Nhằm tăng thêm sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng, ngay từ đầu năm 2021, Huyện ủy Tam Dương triển khai nhiều giải pháp phát triển đảng viên mới, phấn đấu trong năm toàn Đảng bộ kết nạp mới từ 160 đảng viên trở lên, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các tổ chức cơ sở Đoàn Thanh niên huyện Tam Dương phát động nhiều phong trào thi đua nhằm phát hiện các nhân tố tiêu biểu, tạo nguồn phát triển Đảng.Ảnh: Trường Khanh

Đảng bộ huyện Tam Dương có trên 6.000 đảng viên với 48 tổ chức cơ sở Đảng. Trong đó, có 13 Đảng bộ xã, thị trấn; 4 Đảng bộ cơ quan, 31 chi bộ trực thuộc Huyện ủy và 218 chi bộ dưới cơ sở.

Trong năm 2020, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tiếp tục được Huyện ủy quan tâm thực hiện. Tính đến tháng 12/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định kết nạp Đảng cho 89 quần chúng ưu tú và quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 141 đảng viên dự bị.

Tuy nhiên, số lượng đảng viên mới kết nạp chưa đạt so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Nguyên nhân được xác định là nguồn phát triển đảng viên hạn chế, nhất là nguồn phát triển tại các chi bộ nông thôn.

Xác định phát triển đảng viên là một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng thêm sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng, để đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu kết nạp từ 160 đảng viên mới trở lên, ngay từ đầu năm 2021, Huyện ủy Tam Dương đã có kế hoạch kết nạp đảng viên mới.

Đây chính là chỉ tiêu quan trọng nhằm đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy tại các địa phương, đơn vị.

Trên cơ sở kế hoạch phát triển đảng viên mới, Huyện ủy Tam Dương chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, quần chúng nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, từ đó có thái độ, động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng.

Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên rà soát, đánh giá nguồn và làm tốt công tác tạo nguồn phát triển Đảng, gắn nhiệm vụ bồi dưỡng, tạo nguồn quần chúng ưu tú với trách nhiệm của cấp ủy viên và nhiệm vụ của từng đảng viên trong tổ chức cơ sở Đảng.

Trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng, Huyện ủy Tam Dương yêu cầu các cấp ủy chú trọng bồi dưỡng đối tượng phát triển Đảng là người trực tiếp lao động sản xuất, giáo viên, bác sỹ, cán bộ, công chức, viên chức… thực sự ưu tú trong học tập, lao động, sản xuất.

Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước để tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên vào tổ chức, từ đó, đẩy mạnh việc giáo dục, rèn luyện, thử thách, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Căn cứ nguồn quần chúng ưu tú, các chi, Đảng bộ có kế hoạch bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng nhằm tăng cường số lượng và chất lượng; đề ra chỉ tiêu công tác phát triển Đảng phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ, Đảng bộ. Việc thực hiện công tác phát triển đảng viên phải được các chi, Đảng bộ đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục.

Thực hiện chỉ đạo của BTV Huyện ủy, các cấp ủy Đảng tiếp tục gắn công tác phát triển đảng viên với củng cổ tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Việc hoàn thành kế hoạch về số lượng đảng viên kết nạp mới phải đi đôi với đảm bảo chất lượng, tránh việc chạy theo chỉ tiêu, thành tích mà xem nhẹ chất lượng.

Để đảm bảo chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ, Huyện ủy chỉ đạo các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện quan tâm, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng được phân công phụ trách thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm.

Theo dõi chặt chẽ số lượng đảng viên được kết nạp, kịp thời định hướng, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Hằng quý có báo cáo với BTV Huyện ủy về kết quả công tác kết nạp đảng viên, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên tại các đơn vị được phân công phụ trách.

Các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động tham mưu BTV Huyện ủy triển khai hiệu quả công tác phát triển Đảng.

Cụ thể như: Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu giúp BTV Huyện ủy hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên cho cấp ủy cơ sở đảm bảo quy trình chặt chẽ, đúng quy định; đôn đốc các chi, Đảng bộ trực thuộc rà soát, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới...

Các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên năm 2021. Căn cứ vào chỉ tiêu kết nạp Đảng mà BTV Huyện ủy giao, nghiên cứu giao chỉ tiêu kết nạp cho từng chi bộ để chi bộ chủ động bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới theo đúng quy định và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng chi bộ.

Qua đó, lựa chọn, kết nạp những quần chúng thực sự ưu tú, khắc phục tình trạng có “nguồn” nhưng không kết nạp được đảng viên, thực hiện tốt việc phân công cấp ủy viên, đảng viên phụ trách công tác phát triển đảng viên...

Hoàng Nga