Áp dụng tiêu chí đánh giá - giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

08:01 | 08/01/2021
|

Nhằm cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X), Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, ngày 16/11/2018, Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 13-HD/TU hướng dẫn “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Đến nay, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, việc áp dụng tiêu chí đánh giá từng bước khẳng định là một trong những giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh.


Nhằm cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X), Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, ngày 16/11/2018, Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 13-HD/TU hướng dẫn “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Đến nay, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, việc áp dụng tiêu chí đánh giá từng bước khẳng định là một trong những giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh.

Thường trực Đảng ủy xã Yên Dương, huyện Tam Đảo kiểm tra công tác sinh hoạt cấp ủy tại Chi bộ thôn Đồng Pheo.

Theo Hướng dẫn số 13, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về sinh hoạt chi bộ; tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ.

Chi ủy, bí thư chi bộ phải chuẩn bị tốt và thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ; nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ.

Mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và bí thư chi bộ phải nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt và thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công...

Hướng dẫn số 13 nêu rõ 5 nhóm tiêu chí làm cơ sở đánh giá, chấm điểm một buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ đạt chất lượng gồm: Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt; công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ; tổ chức sinh hoạt chi bộ; thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; kết quả lãnh đạo thực hiện kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ...

Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh căn cứ vào Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn 13-HD/TU của Tỉnh ủy ban hành tiêu chí cụ thể chấm điểm, đánh giá chất lượng sinh hoạt đối với từng loại hình chi bộ trực thuộc theo các mức độ (tốt, khá, trung bình, kém), từ đó làm cơ sở để cấp ủy cấp trên kiểm tra, giám sát, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên hằng năm...

Đảng bộ phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên có 16 chi bộ trực thuộc với 545 đảng viên.Nhằm triển khai có hiệu quả Hướng dẫn 13 của Tỉnh ủy, BTV Đảng ủy phường ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; trong đó đề ra một số giải pháp trọng tâm về nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với việc tham gia sinh hoạt chi bộ.

BTV Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ căn cứ điều kiện thực tế, thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trưng Trắc Trương Hùng Kiên cho biết: Thực tế, sau 2 năm thực hiện Hướng dẫn 13 của Tỉnh ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ phường có nhiều chuyển biến tích cực.

Việc thực hiện quy trình sinh hoạt tại các chi bộ luôn bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; thời gian sinh hoạt được duy trì; nội dung sinh hoạt được chuẩn bị kỹ lưỡng, theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả gắn với tình hình thực tiễn ở cơ sở.

Tại các buổi sinh hoạt, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên có chuyển biến rõ nét, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt trung bình đạt từ 85 - 90%. Trong sinh hoạt, cấp ủy các chi bộ chủ động triển khai các vấn đề trọng tâm, thảo luận và ban hành các nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương...

Việc tự chấm điểm theo phiếu đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng được các chi bộ triển khai nghiêm túc với số điểm trung bình đạt từ 90 - 95 điểm...

Chia sẻ về những đổi mới trong sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Hướng dẫn 13 của Tỉnh ủy,Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Dương, huyện Tam Đảo Nguyễn Văn Hà cho biết: Đảng ủy xã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa Hướng dẫn 13 của Tỉnh ủy và quán triệt đến từng chi bộ, đảng viên; phân công các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, đảng ủy viên phụ trách, trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các chi bộ chấp hành chế độ sinh hoạt theo quy định.

Hằng tháng, BTV Đảng ủy xã phân công các đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy về dự sinh hoạt với các chi bộ để trực tiếp nắm bắt tình hình, kịp thời đưa ra các giải pháp giúp cấp ủy, chi bộ có thêm kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng điều hành, tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ...

Chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là ở các chi bộ nông thôn được nâng lên; kết quả năm 2020, 13/13 chi bộ đều đạt số điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ từ 85 - 90 điểm...

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Bá Huy cho biết: Việc triển khai có hiệu quả Hướng dẫn 13 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ” từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng,đảng viên trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tỉnh chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, nhất là đồng chí Bí thư chi bộ cơ sở thông qua việc lựa chọn những đảng viên có năng lực, phẩm chất đạo đức, có sức khỏe, nhiệt tình với công tác, có khả năng tập hợp, quy tụ được cán bộ, đảng viên ở địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tỉnh sẽ thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nâng cao trình độ về công tác Đảng cho đội ngũ bí thư, phó bí thư, cấp ủy chi bộ; chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc các chi bộ chấp hành tốt việc tự chấm điểm theo phiếu đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng; coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng hằng năm...

Bài, ảnh: Ngô Tuấn Anh