Đảng bộ huyện Sông Lô:Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

12:11 | 26/11/2020
|

Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá và Chương trình hành động nhằm thực hiện các chỉ tiêu KT-XH nhiệm kỳ mới, ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Sông Lô đã khẩn trương xây dựng Quy chế làm việc và Chương trình công tác toàn khóa. 

Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá và Chương trình hành động nhằm thực hiện các chỉ tiêu KT-XH nhiệm kỳ mới, ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Sông Lô đã khẩn trương xây dựng Quy chế làm việc và Chương trình công tác toàn khóa. Trong đó, đặc biệt coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, xem đây là những vấn đề cơ bản, quyết định trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện.

Bí thư Chi bộ thôn Hưng Đạo, xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô tuyên truyền, vận động các gia đình tham gia hiến đất xây dựng rãnh thoát nước thải ở thôn dân cư. Ảnh: Nguyễn Lượng

 

Xác định đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những nhiệm vụ và giải pháp hàng đầu để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, những năm qua, cấp ủy đảng các cấp huyện Sông Lô đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo trong triển khai và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về phương thức lãnh đạo của Đảng, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành 11 nghị quyết, 3 đề án, 6 quy định, 2 quy chế, 24 chỉ thị, 78 chương trình, 150 kế hoạch, 13 hướng dẫn, hơn 2.000 công văn, 12 thông tri, hơn 300 báo cáo, gần 2.200 quyết định, gần 500 thông báo, thông báo kết luận và nhiều văn bản khác để cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ II, nhằm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ngành và cơ sở tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách về phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, công tác xây dựng Đảng của các tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ huyện có những chuyển biến rõ rệt. Với phương châm hướng về cơ sở, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng duy trì thường xuyên và đều đặn chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy duy trì việc cử các đồng chí huyện uỷ viên về giao ban trực tiếp với bí thư chi bộ nông thôn, kịp thời nắm bắt tình hình bức xúc của nhân dân để tham mưu cấp uỷ giải quyết, định hướng, dự báo chính xác tình hình tư tưởng, dư luận.

Đặc biệt, nội dung sinh hoạt được đổi mới. Nhiều chi bộ đã tập trung thảo luận thẳng thắn và giải quyết được những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Sông Lô ngày càng khẳng định hiệu quả rõ nét. Các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh thực hiện theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, qua đó tác động tích cực tới việc tăng sự minh bạch trong các hoạt động, lĩnh vực, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ, trực tiếp bàn và quyết định những vấn đề liên quan đến đời sống ở cơ sở, nhất là huy động nguồn lực đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Phát huy những mặt mạnh, nhìn nhận, đánh giá rõ những hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ 2 đã tập trung thảo luận về công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy trên các lĩnh vực; những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; bàn, đưa ra các giải pháp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; phát triển KT-XH trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng thời, thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy, dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quy chế làm việc của Huyện ủy Sông Lô quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Huyện ủy viên, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; mối quan hệ công tác giữa Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và chế độ làm việc.

Không chỉ là “cẩm nang” để các đồng chí trong cấp ủy, chính quyền thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, mà còn tránh được sự chồng chéo trong giải quyết công việc cũng như tạo nền nếp làm việc khoa học hơn.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra, huyện Sông Lô tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung rà soát và củng cố những cơ sở yếu kém; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề gắn với xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt việc phân công cấp ủy viên, cán bộ các ban xây dựng Đảng cấp huyện về dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố.

Tăng cường công tác phát triển đảng viên; tạo tiền đề, cơ sở vững chắc cho xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT- XH trong giai đoạn 2020 - 2025.​

Hồng Chiến