UBKT Huyện ủy Tam Dương làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy trong kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

02:11 | 21/11/2020
|

Ngay sau đại hội Đảng bộ các cấp huyện Tam Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy chủ động tham mưu giúp cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Qua đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tăng cường kỷ luật, giữ gìn kỷ cương, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngay sau đại hội Đảng bộ các cấp huyện Tam Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy chủ động tham mưu giúp cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Qua đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tăng cường kỷ luật, giữ gìn kỷ cương, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các thành viên UBKT Huyện ủy Tam Dương thảo luận dự thảo xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT Huyện ủy. Ảnh: Trường Khanh

 

Là cơ quan tham mưu giúp Huyện uỷ Tam Dương thực hiện các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng và thực hiện các nhiệm vụ do Huyện ủy, BTV Huyện ủy giao, nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT Huyện ủy Tam Dương được đánh giá là đơn vị có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

UBKT Huyện ủy chủ động tham mưu Huyện uỷ quán triệt các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đến các chi, đảng bộ trực thuộc trong huyện; tham mưu giúp BTV Huyện ủy kiểm tra, giám sát 35 đảng viên, gần 80 tổ chức đảng cấp dưới.

Đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra, giám sát được gần 300 đảng viên, gần 240 tổ chức đảng cấp dưới. Các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 173 đảng viên và 3 tổ chức đảng.

Việc tham mưu giúp cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, chú trọng nâng cao chất lượng của từng cuộc kiểm tra, giám sát.

Các kết luận kiểm tra đánh giá đúng các ưu điểm, kết quả đạt được, đồng thời phân tích, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra; đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục; kịp thời ngăn ngừa những khuyết điểm, sai phạm, xử lý nghiêm minh các trường hợp có sai phạm.

UBKT Huyện ủy giúp cấp ủy chủ động nắm bắt tình hình và kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các đơn thư KNTC; thực hiện kiểm tra, giám sát theo phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBKT Huyện ủy Tam Dương chủ động tham mưu Huyện ủy ban hành Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Huyện ủy; các Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan theo quy định.

Hằng năm, UBKT Huyện ủy tham mưu dự thảo chương trình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Huyện uỷ và UBKT Huyện ủy; hướng dẫn UBKT Đảng uỷ trực thuộc xây dựng Quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, UBKT Đảng uỷ.

Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: Quản lý và sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội, sử dụng ngân sách, công tác cán bộ...

Tập trung xem xét, giải quyết các đơn thư KNTC tổ chức đảng và đảng viên theo quy định. Tăng cường công tác phối hợp với các ban xây dựng Đảng, văn phòng cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể cùng cấp, cấp trên để làm tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo sự ổn định về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Hoàng Nga