Chú trọng công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ sau đại hội

02:11 | 04/11/2020
|

Sau thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Lạc sớm xây dựng Chương trình hành động, cụ thể hóa từng mục tiêu đại hội đề ra, trong đó chú trọng công tác sắp xếp cán bộ, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh ngay từ cơ sở.


Sau thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Lạc sớm xây dựng Chương trình hành động, cụ thể hóa từng mục tiêu đại hội đề ra, trong đó chú trọng công tác sắp xếp cán bộ, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh ngay từ cơ sở.

Đến nay, đội ngũ cán bộ xã Bình Định cơ bản được sắp xếp, bố trí phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Yên Lạc xác định một trong những mục tiêu quan trọng, được đặt lên hàng đầu là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đây là nền tảng để phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN.

Để đạt mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết nạp được 900 đảng viên trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đạt 90% trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95% trở lên; Đảng bộ huyện đề ra các giải pháp cụ thể.

Trong đó xác định khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy với chính quyền và các tổ chức chính trị thông qua nghị quyết và quy chế quản lý.

Nâng cao hiệu lực; hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới phương thức hoạt động, phát huy chức năng giám sát, phản biện xã hội.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng cần làm ngay sau đại hội là sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ. Để làm tốt công tác này, ngày 17/8/2020, Huyện ủy đã ban hành Công văn số 44 về thực hiện công tác cán bộ sau hội đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ sau đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiện toàn các chức danh các Ban xây dựng Đảng, Khối dân vận, Ban Tuyên giáo.

Bố trí, sắp xếp các chức danh cán bộ thuộc diện Đảng ủy quản lý trên cơ sở đề án nhân sự do cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 dự kiến đã trúng cử Ban Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, đến nay, phần lớn các Đảng bộ xã, thị trấn đã kiện toàn xong các chức danh, các tổ chức đảng ổn định, nền nếp.

Ngay sau đại hội, Đảng ủy Liên Châu xã khẩn trương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy chế làm việc của Đảng ủy và các ban xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình làm việc toàn khóa của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Liên Châu Trần Văn Sơn cho biết: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, trong đó chú trọng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn ngày càng vững về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ.

Từ kết quả bầu Ban chấp hành, Ban thường vụ tại đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy đã sắp xếp, bố trí các chức danh cán bộ theo đúng quy trình, quy định. Đến nay, đội ngũ cán bộ đã ổn định, đi vào nền nếp.

Tại Đảng bộ xã Bình Định, trước đây còn tình trạng cán bộ, đảng viên chưa chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của Đảng ủy, một số đồng chí trong cấp ủy chưa gương mẫu, tự giác trong công việc, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến bị xử lý kỷ luật.

Công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa được coi trọng, nội dung chậm đổi mới.

Ngay sau đại hội Đảng bộ xã Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng Chương trình hành động, trong đó đề ra mục tiêu: Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo theo tiêu chuẩn, đạt yêu cầu nhiệm vụ đề ra, đến năm 2021 có 100% các chức danh cán bộ chủ chốt của Đảng ủy có trình độ đại học, trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

Đảng ủy xã ban hành Quy chế làm việc; UBND xã ban hành Quy chế xây dựng văn hóa công sở nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, ứng xử của CB, CC, VC với nhân dân.

Đến nay, đội ngũ cán bộ cơ bản đã ổn định, bộ máy chính quyền đi vào nền nếp. Đối với chức danh Chủ tịch UBND xã, Đảng ủy đã thực hiện xong quy trình giới thiệu cán bộ, trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét.

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ, đến nay, phần lớn cấp ủy trong huyện đã sắp xếp xong công tác cán bộ, bộ máy hoạt động đi vào nền nếp.

Bài, ảnh: Kim Ngân