Đảng ủy phường Phúc Thắng quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)

08:10 | 29/10/2018
|

Xác định thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy, chính quyền phường Phúc Thắng (Phúc Yên) đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả,

Xác định thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy, chính quyền phường Phúc Thắng (Phúc Yên) đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy phường Phúc Thắng trao đổi thông tin với các Bí thư chi bộ để nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên

Đảng bộ phường Phúc Thắng có hơn 420 đảng viên, sinh hoạt ở 22 chi bộ trực thuộc. Để tạo sự chuyển biến trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Đảng ủy chủ động ban hành kế hoạch về việc triển khai tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm.

Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị ở tổ dân phố; tổ chức cho cán bộ, đảng viên cam kết không mắc các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, từ đó đề ra các biện pháp học tập, rèn luyện bằng những việc làm cụ thể, hàng ngày.

Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch hành động cá nhân, cam kết thực hiện để cán bộ, đảng viên cấp dưới noi theo.

Cùng với đó, Đảng ủy chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện cho cán bộ, đảng viên về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức tư tưởng, nỗ lực cùng nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Cấp ủy, chính quyền phường Phúc Thắng kịp thời tiếp nhận thông tin, phản ánh của nhân dân qua các kỳ họp, tiếp xúc cử tri, giải quyết KNTC… liên quan đến cán bộ, đảng viên để kịp thời chấn chỉnh, giải quyết. Qua đó, ý thức, kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên chuyển biến tích cực.

Nét nổi bật trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 phường Phúc Thắng là việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân gắn với việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí Phan Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy phường Phúc Thắng cho biết: Trước đây, công tác tự phê bình và phê bình vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, bao che khuyết điểm của nhau; một số chi bộ thiếu kiên quyết trong chỉ đạo thực hiện tự phê bình và phê bình; chưa nhìn nhận đúng mức trách nhiệm của mình trước những tồn tại, khuyết điểm của tập thể.

Nhưng đến nay, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình chuyển biến rõ nét, các cán bộ, đảng viên sôi nổi thảo luận, góp ý thẳng thắn, trách nhiệm, chân thành, có tính xây dựng cao.

Để có sự chuyển biến đó, hàng tháng, Đảng ủy phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các chi bộ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn trình tự, quy trình, nội dung kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân về thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; UBKT Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của từng tập thể, cá nhân sau kiểm điểm, phê bình và tự phê bình đã được chỉ ra.

BTV Đảng ủy duy trì thường xuyên các buổi họp nhằm đánh giá tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể...từ đó có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời công việc ở địa phương. Đồng thời, Đảng ủy phường phát huy vai trò của nhân dân, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội trong thực hiện nghị quyết; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo…

Qua thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII), trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nâng lên và kịp thời giải quyết những vấn đề tồn tại, nổi cộm bức xúc được dư luận và nhân dân quan tâm; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực… Việc sinh hoạt chi bộ hàng tháng được duy trì; cán bộ, đảng viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết và các công việc chung… góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Bài, ảnh: Lê Thảo