Lực lượng công an đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

11:10 | 29/10/2020
|

Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp, Đảng ủy Công an tỉnh đã triển khai học tập Nghị quyết đại hội tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong Đảng bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh xác định những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong thời gian tới nhằm tăng cường tiềm lực QP-AN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, kiên quyết đấu tranh, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, chống phá của các thế lực thù địch. Toàn lực lượng công an chủ động mọi mặt, không để bị động, bất ngờ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định ANCT, TTATXH, tạo tiền đề phát triển KT-XH.

Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp, Đảng ủy Công an tỉnh đã triển khai học tập Nghị quyết đại hội tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong Đảng bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh xác định những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong thời gian tới nhằm tăng cường tiềm lực QP-AN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, kiên quyết đấu tranh, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, chống phá của các thế lực thù địch. Toàn lực lượng công an chủ động mọi mặt, không để bị động, bất ngờ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định ANCT, TTATXH, tạo tiền đề phát triển KT-XH.

Lực lượng công an tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo dự báo, trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực, trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch tiếp tục chống phá Đảng, Nhà nước.

Tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường diễn ra ngày càng phức tạp. Tình hình tội phạm và trật tự xã hội, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, thiên tai, vấn đề an ninh phi truyền thống… là mối quan tâm của toàn xã hội.

Trước tình hình trên, Đảng ủy Công an tỉnh xác định nhiệm vụ bảo vệ ANCT, giữ gìn TTXH sẽ ngày càng nặng nề, công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm phức tạp và quyết liệt hơn, đòi hỏi toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an nâng cao quyết tâm chính trị, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, Đảng ủy Công an tỉnh quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân.

Chú trọng xây dựng Đảng bộ TSVM, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương.

Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng, tăng cường cán bộ về cơ sở, trực tiếp chiến đấu, đáp ứng yêu cầu công tác; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn thể…

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, ổn định TTATXH trong tình hình mới, dưới dự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương, Công an tỉnh chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Từ đó, giúp cấp ủy các cấp trong tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia.

Đáng chú ý, thời gian qua, Công an tỉnh chủ động các giải pháp bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, kinh tế; an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh xã hội; bảo vệ bí mật nhà nước… không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, toàn lực lượng công an tỉnh xây dựng, triển khai có hiệu quả kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, được các cấp, các ngành ghi nhận, quần chúng nhân dân đánh giá cao.

Đảng bộ Công an tỉnh triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Đảng ủy Công an tỉnh triển khai có hiệu quả nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, thực hiện các giải pháp đột phá trong phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, tội phạm liên quan đến ma túy, cờ bạc, mại dâm… từ đó kéo giảm các vụ phạm tội về TTXH.

Đảng ủy Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, môi trường, gian lận thương mại. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, mô hình “4 an toàn” về ANTT tại các doanh nghiệp, cơ quan, trường học và bệnh viện phát huy hiệu quả…

Tiếp tục giữ vững ổn định về ANTT trong tình hình mới, Đảng ủy Công an tỉnh làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, chú trọng xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT tại các tuyến, địa bàn; xây dựng lực lượng vững mạnh, toàn diện, bảo đảm tinh gọn, hướng về cơ sở.

Bài, ảnh: Kim Hiền