Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống truyền thanh, truyền hình cấp huyện

09:10 | 27/10/2020
|

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác truyền thanh, truyền hình cấp huyện đã từng bước nâng cao chất lượng , phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. 

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác truyền thanh, truyền hình cấp huyện đã từng bước nâng cao chất lượng , phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của hệ thống truyền thanh, truyền hình tuyến huyện hiện còn gặp nhiều khó khăn, bất cập cần sớm được tháo gỡ.

Cán bộ, phóng viên Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện Vĩnh Tường trao đổi, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn. Ảnh: Trà Hương

Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020, 9/9 huyện, thành phố đã sáp nhập Trung tâm Văn hóa thông tin và Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao.

Sau sáp nhập, các Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao các huyện, thành phố đã tổ chức sắp xếp bộ phận phát thanh-truyền hình, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, tránh lãng phí về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, nhân lực, giảm đầu mối tổ chức bộ máy và biên chế; có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ thông tin trong việc xây dựng, biên tập, ghi âm, phát sóng các chương trình phát thanh.

Đội ngũ cán bộ nghiệp vụ ngày càng được nâng cao về trình độ nghiệp vụ biên tập, phóng viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền trong giai đoạn mới. Ngày càng có nhiều cán bộ, phóng viên tâm huyết, trách nhiệm cao với công việc.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức mỗi năm 2 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, công nghệ thông tin cho đội ngũ viên chức làm truyền thanh-truyền hình cấp huyện.

Năm 2019, sở tham mưu UBND tỉnh triển khai Dự án đầu tư thiết bị phục vụ phát thanh, số hóa truyền hình cho 5 huyện, thành phố chưa bảo đảm thiết bị số hóa, gồm Phúc Yên, Bình Xuyên, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường; 4 huyện, thành phố, gồm Vĩnh Yên, Yên Lạc, Sông Lô và Lập Thạch đã bố trí ngân sách địa phương đầu tư.

Đến nay, 100% hệ thống truyền thanh, truyền hình cấp huyện được trang bị thiết bị sản xuất chương trình phát thanh số, hệ thống truyền thanh không dây và 19 ổ cứng lưu động dung lượng lớn...

Từ năm 2018 - 2020, trung bình một tháng, mỗi bộ phận truyền thanh-truyền hình cấp huyện tự sản xuất hơn 30 chương trình với thời lượng hơn 1.000 phút, trong đó bộ phận truyền thanh-truyền hình huyện Vĩnh Tường và huyện Lập Thạch tự sản xuất được 45 chương trình/tháng, với thời lượng từ 1.200 đến hơn 1.300 phút.

Bộ phận truyền thanh, truyền hình các huyện bình quân phát sóng 2 lần/ngày; riêng từ tháng 2 đến tháng 8/2020, để tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, một số huyện, thành phố đã tăng số lần phát sóng, trong đó các huyện Lập Thạch, Vĩnh Tường, Yên Lạc tăng số lần phát sóng lên 5 lần/ngày.

Mạng lưới truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh đã phủ sóng hầu hết các thôn, tổ dân phố; thông tin nhanh, kịp thời, sát thực, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân; không chỉ là tiếng nói của Đảng bộ, công cụ điều hành của chính quyền, mà còn là diễn đàn đáng tin cậy, kênh thông tin quan trọng phục vụ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Tuy nhiên, hoạt động truyền thanh, truyền hình cấp huyện còn một số tồn tại, bất cập như chất lượng, nội dung công tác tuyên truyền đã được nâng lên, tuy nhiên, một số chương trình, chuyên mục, chuyên trang chưa phản ánh đầy đủ các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chất lượng các chương trình chưa sâu, nội dung chưa phong phú. Các tin, bài mang tính phát hiện, sáng tạo theo dòng các sự kiện còn ít. Hệ thống truyền thanh cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng nhưng hiện kinh phí cho việc duy trì hoạt động và thay thế sửa chữa còn hạn chế.

Cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử, bảng điện tử, trang thiết bị tác nghiệp cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên chưa được đầu tư đúng mức.

Đội ngũ làm công tác truyền thanh cơ sở phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, do vậy chưa phát huy hết được vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu cũng như thực hiện nhiệm vụ.

Bộ phận truyền thanh, truyền hình thuộc Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao cấp huyện hoạt động ở lĩnh vực báo chí, có tính chất báo chí xong lại không được coi là cơ quan báo chí. Các đơn vị cơ bản không có nguồn thu nào khác ngoài ngân sách được cấp. Chế độ nhuận bút cho các tin, bài, tác phẩm còn thấp.

Cơ sở vật chất tuy đã được tăng cường, song vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ, công suất máy phát truyền thanh chưa phủ sóng tốt tại vùng cao, vùng trũng, cơ sở địa phương xa trung tâm tỉnh. Đội ngũ biên tập, phóng viên không được cấp thẻ nhà báo nên không thể linh hoạt trong việc liên hệ, tác nghiệp, việc thực hiện những công việc đột xuất gặp nhiều khó khăn.

Để nâng cao chất lượng hoạt động phát thanh truyền hình cấp huyện và cơ sở, cùng với việc tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản, giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động phát thanh, truyền hình; tiếp tục ứng dụng các công nghệ tiên tiến, cải tiến sáng kiến kinh nghiệm đi đôi với cử cán bộ đi đào tạo nguồn nhân lực theo vị trí việc làm; kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung chương trình; ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, truyền dẫn các chương trình phát thanh; xây dựng cơ chế thu nhập và xử lý thông tin phản hồi từ người dân một cách nhanh chóng, chính xác...

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, ban hành các văn bản quy định cụ thể đối với các hoạt động phát thanh, truyền hình cấp huyện và cơ sở là cơ quan tuyên truyền đặc thù, từ đó quy định chế độ phụ cấp ngành nghề đặc thù cho phù hợp với những người làm việc ở lĩnh vực này; ban hành quy định chế độ chi trả nhuận bút, thù lao cho những người làm truyền thanh, truyền hình cấp huyện và cơ sở thống nhất trên cả nước...

Thúy Hường