Chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

11:10 | 22/10/2020
|

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Huyện ủy Sông Lô lãnh đạo, chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.


Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Huyện ủy Sông Lô lãnh đạo, chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Sông Lô kiểm tra hồ sơ đảng viên. Ảnh: Dương Hà

Những năm trước đây, công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở một số chi, Đảng bộ huyện Sông Lô còn hạn chế; tính tự giác, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên chưa cao, chưa thực hiện tốt quy định về nêu gương.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số nơi có biểu hiện hình thức. Nội dung sinh hoạt chi bộ tuy đã có đổi mới song chưa nhiều; chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao…

Khắc phục tình trạng trên, Huyện ủy Sông Lô triển khai đồng bộ các giải pháp. Một trong những giải pháp mang tính quyết định đó chính là đưa các nội dung của Nghị quyết T.Ư 4 vào cuộc sống.

Huyện uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện; thành lập đoàn kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết.

Các chi, Đảng bộ trực thuộc đưa nghị quyết vào nội dung sinh hoạt thường kỳ, gắn việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng đẩy mạnh việc “làm theo”.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, xử lý tình huống trong công tác lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

Thông qua các buổi sinh hoạt, những người đứng đầu cấp ủy nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, cơ sở để kịp thời giải quyết, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Một trong những giải pháp nổi bật trong thực hiện nghị quyết là Đảng bộ huyện Sông Lô chú trọng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS).

Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình công tác KTGS theo từng năm; chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức, cá nhân được phân công thực hiện nhiệm vụ theo đúng chương trình, kế hoạch của cấp uỷ đã đề ra.

Nội dung KTGS tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dễ phát sinh vi phạm như: đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, xây dựng cơ bản, công tác chính sách, công tác cán bộ...

Hằng quý, cấp uỷ tổ chức hội nghị giao ban để nghe cấp uỷ cấp dưới và UBKT của cấp uỷ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy chế làm việc.

Từ đó nhận xét, đánh giá về những kết quả đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân, đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả.

Từ tháng 11/2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 59 tổ chức đảng, 20 đảng viên; cấp ủy cơ sở kiểm tra 29 tổ chức đảng và 98 đảng viên; giám sát 9 tổ chức đảng và 19 đảng viên, cấp ủy cơ sở giám sát 25 tổ chức đảng và 13 đảng viên.

Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 111 đảng viên do vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm chính sách dân số, phẩm chất đạo đức, lối sống, liên quan đến đất đai, tài nguyên... góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được các tập thể,cá nhân thực hiện nghiêm túc, có sự phân tích rõ các nguyên nhân, đề ra giải pháp, lộ trình khắc phục.

Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Qua đó, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, phòng ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên...

Qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng hơn; ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, khách quan, dân chủ.

Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt hơn 94%; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 88%.

Vai trò của người đứng đầu được phát huy, đã tác động tích cực đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện; công tác quản lý nhà nước được chấn chỉnh trên nhiều lĩnh vực; ANCT- TTATXH được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao; cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện.

Lê Thảo