Giáo dục chính trị tư tưởng tạo sự thống nhất trong Đảng

09:10 | 22/10/2020
|

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, yếu tố tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng bộ xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân.


Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, yếu tố tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng bộ xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên trực tiếp chỉ đạo giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Trường Khanh

Đảng bộ xã Thanh Trù có 325 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ, trong đó có 7 chi bộ nông thôn. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ xã Thanh Trù chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hằng năm, Đảng ủy xã tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời đến từng cán bộ, đảng viên nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Đảng... Nhất là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trước khi tổ chức học tập các nghị quyết, Đảng ủy giao cán bộ Văn phòng Đảng ủy gửi thông báo tới các chi bộ để các đảng viên đi làm việc tại các công ty, đảng viên đi làm ăn xa bố tríthời gian về tham gia học tập.

Cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu, viết bài thu hoạch, cam kết thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện và liên hệ gắn với công việc, trách nhiệm được giao.

Để nâng cao trình độ nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã chỉ đạo tăng cường giáo dục ý thức pháp luật, truyền thống đạo đức cách mạng, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, nhất là đoàn viên thanh niên.

Kiên quyết đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; phê phán, khắc phục những nhận thức sai trái, lệch lạc, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường cách mạng mà Bác Hồ đã chọn.

Đảng ủy xã chú trọng việc đổi mới nội dung, phương thức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sao cho ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu và xây dựng chương trình hành động cụ thể gắn với thực tiễn ở địa phương.

Đảng ủy giao nhiệm vụ cho các đảng ủy viên phụ trách chi bộ chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng và giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, nhằm ổn định tình hình; đưa nội dung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng vào các buổi sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Các đồng chí bí thư chi bộ truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, các bản tin thời sự, chính trị trong nước, thế giới để đảng viên trong chi bộ kịp thời nắm rõ trong các buổi sinh hoạt hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của đất nước, tỉnh, thành phố gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước tới từng cán bộ, hội viên, đoàn viên thông qua các cuộc họp, sinh hoạt, hệ thống loa truyền thanh địa phương.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thanh Trù Phùng Văn Khoa, do làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Thanh Trù đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT – XH, QP – AN, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Kết quả, kinh tế địa phương tiếp tục ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 17%/năm. Riêng năm 2019, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 510 tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao cả về vật chất và tinh thần; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,84%.

Qua đánh giá, 100% cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự phân công của tổ chức đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm được giao. 100% các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Đảng ủy xã Thanh Trù tăng cường công tác chỉ đạo, đổi mới phương thức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sát tình hình thực tế ở địa phương.

Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tư tưởng chính trị và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Thanh Tuyền