Huyện ủy Vĩnh Tường chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

10:10 | 15/10/2018
|

Xác định công tác kiểm tra, giám sát có vai trò, vị trí quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, Huyện ủy Vĩnh Tường thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định. 

Xác định công tác kiểm tra, giám sát có vai trò, vị trí quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, Huyện ủy Vĩnh Tường thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định. Qua đó giúp ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức,lối sống, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý nghiêm những sai phạm của cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng; tạo sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh (TSVM).

Cán bộ UBKT Huyện ủy Vĩnh Tường kiểm tra hồ sơ của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Ảnh: Dương Hà

Với quan điểm kiểm tra, giám sát để chủ động phòng ngừa vi phạm, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính, Huyện ủy Vĩnh Tường đã tăng cường công tác phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Chi ủy viên chi bộ cơ sở về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; trách nhiệm của các tổ chức Đảng, UBKT, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Huyện ủy chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, Cấp ủy các cấp chủ động đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ năm 2008 đến năm 2018, UBKT Huyện ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở đã phát hiện và tiến hành kiểm tra 314 đảng viên, 124 tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm; tổ chức giám sát được 718 đảng viên và 355 tổ chức Đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã kết luận 100 tổ chức có vi phạm, thi hành kỷ luật 3 tổ chức; phát hiện 20 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, chuyển 9 trường hợp sang kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Cùng với đó, UBKT các cấp đã kiểm tra được 489 tổ chức Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật của 70 tổ chức Đảng cấp dưới với 98 đảng viên bị thi hành kỷ luật...

Đồng chí Lỗ Tất Chánh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Tường cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện vẫn còn tồn tại như: Chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao. Có khuyết điểm, sai phạm của đảng viên và tổ chức Đảng chậm được phát hiện và khắc phục. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kiểm tra phòng ngừa, phát huy nhân tố tích cực chưa được nhiều. Một số cấp ủy và UBKT đề ra chương trình, kế hoạch nhưng thực hiện chưa nghiêm túc...

Để tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, những nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, thời gian tới, Huyện ủy Vĩnh Tường yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm: Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, việc triển khai thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021; việc chấp hành các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiểm tra việc kiểm điểm, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo quy định của Điều 30, Điều 32, Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm.

Tăng cường kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, tập trung kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Thực hiện chức trách nhiệm vụ của cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội. Tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; giải quyết dứt điểm các đơn, thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền.

Kiện toàn kịp thời tổ chức bộ máy UBKT khi có biến động, chú trọng hơn công tác đào tạo, quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ làm công tác kiểm tra; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh, có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Thúy Hường