Đảng bộ huyện Lập Thạch đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

08:10 | 12/10/2018
|

Bám sát phương châm “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát phải mở rộng”, Huyện ủy Lập Thạch đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) đổi mới công tác kiểm tra,

Bám sát phương châm “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát phải mở rộng”, Huyện ủy Lập Thạch đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) đổi mới công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong Đảng nhằm chủ động phát hiện và kiểm tra kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lập Thạch thống nhất chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát. Ảnh: Trường Khanh

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác KTGS. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đến nay, công tác KTGS của Đảng bộ huyện đã có nhiều đổi mới; nhận thức của hầu hết cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp và cán bộ, đảng viên về công tác KTGS chuyển biến tích cực. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng đến các tổ chức Đảng và đảng viên.

Định kỳ hằng tháng và đột xuất, Thường trực Huyện ủy nghe UBKT báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp, của các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy và những đơn vị liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức Đảng trực thuộc. Từ đó, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn.

Thời gian qua, BTV Huyện ủy duy trì tốt việc phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ phụ trách các lĩnh vực, các ngành, chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; phân công cán bộ huyện đi công tác cơ sở vào ngày 1 tháng đầu quý để nắm bắt tình hình, KTGS thường xuyên đối với các đơn vị cơ sở; chú trọng tổ chức thực hiện việc sơ kết 6 tháng, tổng kết 1 năm, chuyên đề về công tác KTGS; quan tâm chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác kiểm tra...

Nội dung công tác KTGS tập trung vào những vấn đề dư luận nhân dân quan tâm, phản ánh như: Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên cùng cấp...

Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ huyện kiểm tra hơn 171 lượt tổ chức Đảng và 218 đảng viên; tiến hành giám sát chuyên đề đối với 277 lượt tổ chức Đảng và 303 đảng viên; chỉ đạo UBKT các cấp kiểm tra 61 đảng viên và 49 tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra đã phát hiện 6 đảng viên và 1 tổ chức Đảng vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; kiểm tra 77 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; thực hiện giám sát chuyên đề đối với 204 lượt tổ chức Đảng và 464 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 4 đảng viên và 1 tổ chức Đảng; kiểm tra tài chính Đảng, việc thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 80 tổ chức Đảng... Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 91 đảng viên, các hình thức xử lý đều tương xứng với mức độ vi phạm, không có trường hợp khiếu nại về kỷ luật Đảng.

Thông qua công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng đã kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, đảng viên, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tưởng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lập Thạch cho biết: “Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện chương trình KTGS hằng năm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đề ra, đảm bảo sát thực, hiệu quả, đúng phương châm. Kịp thời quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn về công tác KTGS; chủ động phát hiện, kiểm tra kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên trong việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp, khiếu kiện đông người. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp...

Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảm bảo ổn định phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn”.

Thu Nhàn