Tam Hợp đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

08:10 | 11/10/2018
|

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng luôn được BCH Đảng bộ xã Tam Hợp (Bình Xuyên) thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng TSVM. 

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng luôn được BCH Đảng bộ xã Tam Hợp (Bình Xuyên) thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng TSVM. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tam Hợp (Bình Xuyên) kiểm tra sổ sách, kết hợp hướng dẫn về công tác thu, chi quỹ cho các chi bộ cơ sở. Ảnh: Dương Hà

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng do BCH Đảng bộ huyện Bình Xuyên giao hàng năm, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; trong đó, chú trọng vào nội dung kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 30, Điều 32, Điều lệ Đảng cũng như kiểm tra đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. BTV Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo UBKT Đảng ủy đẩy mạnh công tác kiểm tra theo chuyên đề như: Kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Quy định 47-QĐ/TƯ của BCH T.Ư về những điều đảng viên không được làm; Quy định 30-QĐ/TƯ quy định thi hành Chương VII, Chương VIII (Điều lệ Đảng) về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của BCH T.Ư, BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy và BCH Đảng bộ xã...

Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, BCH Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề; xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn các chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo từng năm và cả nhiệm kỳ; thường xuyên chú trọng kiểm tra, giám sát tại những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm...

Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Tam Hợp đã tổ chức được 20 cuộc kiểm tra, giám sát tại 17 chi bộ liên quan đến việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; nghiệp vụ về công tác quản lý đảng viên; việc chấp hành các quy định trong sinh hoạt chi bộ; việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ; việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy... Tổ chức kiểm tra đối với 3 chi bộ có dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý đảng viên và thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng định kỳ theo Điều lệ Đảng và 3 đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt Đảng... Qua kiểm tra, giám sát, Đảng ủy xã và các chi bộ cơ sở đã quyết định thi hành kỷ luật 6 đảng viên vi phạm; trong đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 5 đảng viên và khai trừ khỏi Đảng 1 đảng viên...

Đồng chí Phạm Hùng Thịnh, Bí thư Chi bộ thôn Chợ Nội cho biết: Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Chi ủy chi bộ chú trọng triển khai thực hiện và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm; việc kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung: Chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chi bộ, chính quyền thôn dân cư trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao... Qua công tác kiểm tra, giám sát giúp Chi ủy chi bộ và mỗi đảng viên phát huy những ưu điểm, đồng thời chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm để kịp thời khắc phục, sửa chữa...

Đồng chí Nguyễn Thị Trọng, Bí thư Chi bộ thôn Xuôi Ngành cho biết: Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát huy hiệu quả trong việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ; chủ động phòng ngừa, hạn chế vi phạm, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm. Từ đó, góp phần phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương...

Đồng chí Nguyễn Văn Bính, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hợp khẳng định: Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã có tác động tích cực đến công tác xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ. Thông qua việc kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những khuyết điểm, thiếu sót, có biện pháp nhắc nhở những tổ chức Đảng và đảng viên có sai sót để rút kinh nghiệm và sửa chữa, khắc phục kịp thời. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tất cả cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; chú trọng kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm; nâng cao hiệu quả giám sát thường xuyên, đột xuất nhằm phát hiện, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở...

Ngô Tuấn Anh