Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng

11:10 | 16/10/2020
|

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị.

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị.

Các cơ quan trong khối Nội chính thường xuyên trao đổi, triển khai các giải pháp phòng, chống tham nhũng. Ảnh: Trường Khanh

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các Ban cán sự Đảng đoàn, sở, ngành, đoàn thể chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác PCTN.

Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh được sửa đổi, bổ sung về quy định, phân công nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN của cấp ủy; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác này.

Hằng năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về lĩnh vực PCTN theo quy định.

Công tác xây dựng, ban hành hoặc đề xuất, kiến nghị ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về PCTN được Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

BTV Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan khối Nội chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ, kịp thời tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về PCTN.

Các cấp, ngành chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác PCTN tại cơ quan, đơn vị; chú trọng thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.

Các cơ quan chức năng chủ động rà soát các quy định hiện hành, đề xuất, kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong chính sách, kiên quyết loại bỏ những cản trở về thủ tục hành chính dễ phát sinh tham nhũng, trước hết là những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như: Quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng, quản lý ngân sách, công tác tổ chức cán bộ, tín dụng, ngân hàng...

Khẩn trương hoàn thiện các quy định về giám định tư pháp, nhất là giám định tài chính, giám định chất lượng công trình đầu tư xây dựng... để phục vụ kịp thời, có hiệu quả việc xử lý tham nhũng.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát của các cấp ủy và từng bước hoàn thiện thể chế về PCTN, công tác PCTN được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai đồng bộ, trong đó, lấy phòng ngừa là trọng tâm.

Các cơ quan chức năng chủ động đấu tranh, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vụ việctham nhũng. Từ năm 2015 đến nay, các cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý hàng chục tin báo, tố giác tội phạm tham nhũng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 15 vụ án hình sự với 40 bị can; Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử 16 vụ án tham nhũng, truy tố 16 vụ với 45 bị can; Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 13 vụ với 43 bị cáo, trong đó, đã xét xử 12 vụ...

Để nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, các sở, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; gắn công tác PCTN với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Cùng với đó, việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được tăng cường như: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; kê khai minh bạch tài sản thu nhập; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác PCTN, lãng phí.

Tiếp tục hoàn thiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, điều hành hoạt động của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, đảm bảo việc quản lý, điều hành được công khai, minh bạch.

Trong công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, các cấp ủy đảng chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong đấu tranh PCTN, xử lý nghiêm, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là vụ việc, vụ án do Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện các quy định về PCTN tại cơ quan, đơn vị; tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ và các đoàn thể trong công tác đấu tranh PCTN, vận động nhân dân tham gia giám sát, góp phần cùng với các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Nga