Đồng Ích tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

09:10 | 02/10/2018
|

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời những vi phạm của đảng viên và tổ chức Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời những vi phạm của đảng viên và tổ chức Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Đó là một trong những giải pháp được Đảng bộ xã Đồng Ích (Lập Thạch) chú trọng thực hiện trong nhiều năm qua, góp phần giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh 35 năm liên tục.

Cán bộ Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Đồng Ích (Lập Thạch) trao đổi trước khi kiểm tra, giám sát các chi bộ cơ sở. Ảnh: Dương Hà

Đảng bộ xã Đồng Ích hiện có hơn 530 đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi, Đảng bộ bộ phận. Nhiều năm qua, để giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, một trong những giải pháp hữu hiệu được Đảng bộ chú trọng thực hiện là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Hằng năm, xác định kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật là khâu quan trọng trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định, hướng dẫn mới của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Qua đó, tạo sự thống nhất trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Chương trình kiểm tra, giám sát được xây dựng và thông qua ngay từ đầu năm, triển khai tới các chi, Đảng bộ bộ phận, trong đó, tập trung kiểm tra việc thực hiện Điều lệ và Nghị quyết của Đảng, kiểm tra việc thu nộp đảng phí, kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến đảng viên, thực hiện thi hành kỷ luật của Đảng theo quy định, thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiểm tra giám sát việc quản lý tài chính, thu chi ngân sách, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản…

Ngoài ra, mỗi năm, cấp ủy sẽ chọn một vấn đề trọng tâm nhất được nhân dân quan tâm để chú trọng kiểm tra, giám sát và giúp cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ví dụ như việc xây dựng nông thôn mới, bình bầu hộ nghèo, vệ sinh môi trường nông thôn…

Đồng chí Nguyễn Văn Bốn, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã cho biết: Việc xác định rõ nhiệm vụ của từng năm và vấn đề cụ thể để lên kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát thường xuyên cũng như đột xuất sẽ đảm bảo hiệu quả hơn. Qua đó, sẽ phát hiện kịp thời các trường hợp có dấu hiệu vi phạm để chấn chỉnh, xử lý, khắc phục ngay, không để hậu quả xảy ra gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Từ cuối năm 2015 đến nay, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Đồng Ích đã thực hiện giám sát thường xuyên đối với chi bộ và đảng viên về thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, thu nộp đảng phí. UBKT Đảng ủy đã tiến hành 3 đợt kiểm tra, giám sát, kiểm tra 14 chi bộ về việc quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và việc thu nộp đảng phí; giám sát việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đối với các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc. Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT đã kiểm điểm rút kinh nghiệm và thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 8 đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ.

Những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý đảng viên, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng thấp, việc xây dựng nghị quyết của chi bộ… cũng được chỉ ra qua kiểm tra, giám sát. Qua đó, đã khắc phục được hạn chế ở từng chi, Đảng bộ bộ phận, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng cao hơn, việc xây dựng nghị quyết của chi, Đảng bộ bộ phận được nâng lên.

Bên cạnh đó, UBKT Đảng ủy xã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, giúp cấp ủy tập trung lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện cải cách hành chính với phương châm rõ người, rõ việc, rõ quy định, rõ hiệu quả, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy xã sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệvà các nghị quyết của Đảng; tăng cường giám sát việc thực hiện “nói đi đôi với làm”. Thực hiện tốt quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân, góp phần xây dựng chi, Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Bình Duyên