Lập Thạch triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng

08:10 | 02/10/2018
|

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Lập Thạch luôn quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.


Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Lập Thạch luôn quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, Đảng bộ huyện Lập Thạch có tổng số 8.195 đảng viên, sinh hoạt ở 63 chi, Đảng bộ cơ sở. Để làm tốt công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; ban hành chương trình công tác toàn khóa, chương trình hành động hàng năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện, các chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khóa, hàng năm phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị; chỉ đạo các chi, Đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện.

Ngoài ra, huyện còn chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội dung: Tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện; biểu dương các đơn vị, cá nhân điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chương trình xây dựng nông thôn mới; kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; tuyên truyền kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện, 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc...

Cùng với đó, huyện nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận cũng như cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho cán bộ, đảng viên.

Công tác tổ chức, xây dựng Đảng được quán triệt, triển khai thực hiện thống nhất từ huyện đến cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Công tác tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên giai đoạn 2013 – 2010, Đề án số 04-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng xây dựng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2016 – 2020, Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh. Huyện đã hướng dẫn Đảng ủy các xã, thị trấn giải thể chi bộ cơ quan, quân sự, công an đảm bảo đúng quy định, đồng ý để Đảng ủy Quân sự huyện giải thể Chi bộ Động viên – Tuyển quân.

Đến nay, toàn huyện đã giải thể xong 19/20 chi bộ quân sự (Chi bộ quân sự thị trấn Lập Thạch không giải thể vì là đơn vị trọng điểm về quốc phòng - an ninh của huyện); giải thể 20/20 chi bộ cơ quan và 1 chi bộ công an xã. Hiện, Đảng bộ huyện Lập Thạch có 63 chi, Đảng bộ cơ sở, trong đó, có 20 Đảng bộ xã, thị trấn; 5 Đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang; 38 chi bộ cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc và 1 Đảng bộ bộ phận.

Trong thời gian tới, huyện Lập Thạch tiếp tục lãnh chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh; tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6, T.Ư 7 (khóa XII) và Đề án 01, 02, 04 của BTV Tỉnh ủy gắn với Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình… để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thanh Hương

(Trung tâm VH-TT-TT Lập Thạch)