Xây dựng đội ngũ đảng viên phát triển về số lượng, đảm bảo chất lượng

11:10 | 08/10/2020
|

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh ủy tập trung xây dựng kế hoạch về phát triển đảng viên, giao chỉ tiêu cho các huyện, thành, đảng ủy trực thuộc để phấn đấu, thực hiện; đề cao công tác phát triển đảng viên mới theo phương châm đảm bảo về chất lượng làm tiêu chí hàng đầu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên phát triển về số lượng, đảm bảo chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.


Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh ủy tập trung xây dựng kế hoạch về phát triển đảng viên, giao chỉ tiêu cho các huyện, thành, đảng ủy trực thuộc để phấn đấu, thực hiện; đề cao công tác phát triển đảng viên mới theo phương châm đảm bảo về chất lượng làm tiêu chí hàng đầu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên phát triển về số lượng, đảm bảo chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

Thường trực Đảng ủy xã Đình Chu, huyện Lập Thạch làm việc với Chi ủy thôn Phấn Kiến về công tác phát triển đảng viên. Ảnh: Trường Khanh

Xác định việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cần tập trung chỉ đạo, các cấp uỷ từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, chủ động đề ra các chủ trương, nghị quyết lãnh đạo trên các lĩnh vực sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức, quy chế làm việc, chế độ tự phê bình và phê bình. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên.

Chủ động cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên, đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp về giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, phân công công tác và quản lý đảng viên, sàng lọc, phân loại đảng viên, đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Đề án số 04 về nâng cao chất lượng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2017- 2020; Kết luận số 13 về thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng chi bộ đảng trong giai đoạn hiện nay; Kế hoạch số 122 về rà soát, sàng lọc đảng viên và đưa các đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng...

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai, thực hiện tốt công tác quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về nêu gương, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch rèn luyện, giữ gìn tư cách đạo đức, phẩm chất của cán bộ, đảng viên; chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng; nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi cá nhân; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các biểu hiện tiêu cực khác; đấu tranh, ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch.

Công tác kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng, đoàn kết, đúng yêu cầu, nội dung. Đã tập trung phân tích đánh giá các mặt còn hạn chế, đi sâu phân tích các nguyên nhân và giải pháp khắc phục với tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng cao, thẳng thắn, dân chủ, đoàn kết, chân thành.

Công tác kiểm tra, giám sát việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được ban thường vụ cấp ủy các cấp giao cho các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ và các tổ công tác có trách nhiệm dự, chỉ đạo, theo dõi đối với các tổ chức đảng trực thuộc và chịu trách nhiệm đối với việc chỉ đạo kiểm điểm không đúng quy định, chưa đạt yêu cầu.

Với những giải pháp trên, trong nhiệm kỳ, bình quân mỗi năm, tỉnh kết nạp được 2.389 đảng viên (mục tiêu đại hội 2.300 đảng viên/ năm). Việc rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng được thực hiện nghiêm túc.

Đã sáp nhập 2 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, giải thể 100% chi bộ cơ quan xã và 126/137 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Đến nay, Đảng bộ tỉnh có 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, với 617 tổ chức cơ sở đảng và gần 70 nghìn đảng viên.

Đội ngũ đảng viên trên địa bàn tỉnh phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong học tập, công tác, lao động sản xuất, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Số đông đảng viên giữ vững được phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; có lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, lành mạnh và gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95%/năm (mục tiêu đại hội 95%). Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt gần 89%/năm (mục tiêu đại hội 85%).

Tuy nhiên, cùng với kết quả đạt được, một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng, củng cố tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kết nạp đảng viên mới ở nông thôn còn hạn chế. Công tác tạo nguồn kết nạp Đảng gặp khó khăn...

Với quan điểm, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, trong thời gian tới, để thực hiện được chỉ tiêu hằng năm, số đảng viên mới đạt 2.000 đảng viên trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 85%; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%, cấp uỷ các cấp đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vị trí, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng.

Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ.

Chỉ đạo quyết liệt công tác phát triển đảng viên; giao chỉ tiêu kết nạp Đảng hằng năm cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Lấy chỉ tiêu kết nạp đảng viên là một trong các tiêu chí để đánh giá xếp loại tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội hằng năm.

Các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, biện pháp tạo nguồn phát triển đảng viên. Chỉ đạo quyết liệt và tạo đột phá trong công tác phát triển đảng viên từ học sinh, sinh viên, giáo viên ở các bậc học.

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên là công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân; vận động thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên hằng năm ngay từ chi bộ, kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng...

Bạch Dương