Đảng bộ Sở Tư pháp chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên

09:09 | 18/09/2018
|

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Sở Tư pháp luôn quan tâm, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp ngày càng vững về chính trị,

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Sở Tư pháp luôn quan tâm, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp ngày càng vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” như Bác Hồ đã từng dạy.

Phần lớn cán bộ, đảng viên ngành tư pháp có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn vững, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Dương Hà

Nhận thức tầm quan trọng của công tác giáo dục tư tưởng chính trị, thời gian qua, Đảng bộ Sở Tư pháp luôn chú trọng việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ cấp trên, của ngành đến 100% cán bộ, đảng viên theo hướng đổi mới về hình thức, phong phú, đa dạng về nội dung, gắn với tình hình thực tế tại đơn vị. Hàng năm, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, viết bài thu hoạch đạt hơn 97%.

Qua việc học tập giúp mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng cách mạng, thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tự giác nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng ủy chỉ đạo 100% chi bộ trực thuộc đưa việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với phong trào thi đua “Cán bộ ngành tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành một trong những nội dung sinh hoạt thường xuyên, định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh việc quán triệt đầy đủ nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 theo từng chuyên đề, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ quán triệt sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, CCVC 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thời nhắc nhở cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy cần phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong thực hiện kiểm điểm, sửa chữa, khắc phục những tồn tại, hạn chế của cá nhân, tập thể; từ đó làm gương cho cấp dưới học tập, làm theo.

Qua đó, những vấn đề phức tạp được giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, tình trạng cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, tư tưởng, lối sống, lơ là trong công việc, có thái độ chưa đúng mực khi tiếp xúc với người dân được sửa chữa, khắc phục kịp thời.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, giáo dục ý thức pháp luật, truyền thống, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được Đảng bộ quan tâm, chú trọng. Hàng năm, Đảng ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, bồi dưỡng lý luận chính trị cho nhiều cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú. Nhờ vậy, đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp của tỉnh cơ bản đáp ứng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị, 56/66 CBCC có trình độ đại học trở lên;22 người có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp.

Việc thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động; phần lớn cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tránhnhững cám dỗ, dám đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, khắc phục thái độ ngại va chạm, nể nang, né tránh trước đây. Nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan cũng như những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của CB-CCVC ngành tư pháp; luôn có thái độ hòa nhã, ân cần khi tiếp xúc với nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Những năm qua, cán bộ, đảng viên ngành tư pháp đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản có giá trị, thu hồi hàng trăm quyết định đã hết hiệu lực, nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm thu hút đầu tư, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh.

Phát huy những thành tích đã đạt được, Đảng bộ Sở Tư pháp tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; trong đó, tập trung đổi mới hình thức quán triệt, triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhằm thu hút cán bộ, đảng viên tự giác tham gia học tập; chú trọng nâng cao đạo đức công vụ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC, xây dựng Đảng bộ ngày càng TSVM.

Kim Ngân