MTTQ huyện Vĩnh Tường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

09:09 | 10/09/2018
|

Thời gian qua, nhờ tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hoạt động, Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường đã nỗ lực hoàn thành tốt các nội dung công tác, cùng với các cấp, ngành, các địa phương đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.


Thời gian qua, nhờ tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hoạt động, Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường đã nỗ lực hoàn thành tốt các nội dung công tác, cùng với các cấp, ngành, các địa phương đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường tham gia vệ sinh môi trường ở thôn Nội, xã Chấn Hưng

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhằm tuyên truyền, giáo dục và động viên quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật, MTTQ huyện Vĩnh Tường và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực, cụ thể, hiệu quả, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn huyện tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước: Tuyên truyền thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, các nghị quyết của cấp ủy, HĐND các cấp đã ban hành…

Thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn; kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật thông qua các hội nghị tập huấn; các nhóm nòng cốt; các buổi sinh hoạt khu dân cư, sinh hoạt câu lạc bộ…

Phát huy vai trò của người có uy tín, người cao tuổi tiêu biểu, các chức sắc tôn giáo trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành quy định của pháp luật. MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành, ủng hộ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của huyện. Đồng thời chỉ đạo tốt công tác hiệp thương giới thiệu người tham gia ứng cử trưởng, phó thôn khi hết nhiệm kỳ.

Thực hiện các Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã báo cáo, xin ý kiến Thường trực Huyện ủy triển khai xây dựng kế hoạch, giám sát của Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện năm 2018 với các nội dung: Giám sát việc thực hiện xét duyệt trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng và rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã, thị trấn; giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Đồng thời, phối hợp với Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Viện KSND huyện tham gia các cuộc giám sát theo quy định. Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn thực hiện giám sát theo hướng tập trung vào các nội dung giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2018, đã thực hiện được 154 cuộc giám sát trên nhiều lĩnh vực. Thông qua các cuộc giám sát đã tập hợp ý kiến, kiến nghị với chính quyền địa phương và các ngành chức năng thực hiện các nội dung giám sát theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng các công trình xây dựng.

Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với UBND huyện tổ chức 3 hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh trước và sau các kỳ họp, với tổng số 495 lượt cử tri tham dự; đóng góp 19 lượt ý kiến, kiến nghị.

Các ý kiến của cử tri đều được Ủy ban MTTQ huyện tổng hợp gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức 8 hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 của HĐND huyện với hơn 850 cử tri tham dự; chỉ đạo tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND xã, thị trấn trước và sau kỳ họp.

Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đúng trình tự, thời gian quy định. Ủy ban MTTQ các cấp tích cực đổi mới nội dung và phương pháp tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng tăng cường việc giải trình trực tiếp các ý kiến tại buổi tiếp xúc, những ý kiến còn lại được tiếp thu tổng hợp trung thực, đầy đủ gửi các cơ quan hữu quan để giải quyết, kịp thời trả lời cử tri, từ đó, tạo niềm tin trong cử tri và nhân dân.

Ông Lê Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường cho biết: Xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Ủy ban MTTQ các cấp. Thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân đoàn kết, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm ở cơ sở. 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tiếp nhận 27 đơn, tiếp 114 lượt công dân.

Các ý kiến, đơn thư của công dân đều được trả lời hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời công dân, góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật. Cùng với đó, 226 tổ hòa giải được kiện toàn, hoạt động hiệu quả, hòa giải thành công 149/191 vụ việc, đạt 78%. Vai trò của MTTQ trong hòa giải các vụ việc phức tạp, kéo dài ở khu dân cư được tăng cường, góp phần ổn định ANCT, TTATXH ngay từ cơ sở.

Bài, ảnh: Thúy Hường