Huyện Sông Lô nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng

08:09 | 10/09/2020
|

Xác định tuyên truyền miệng là một trong những kênh thông tin quan trọng, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở huyện Sông Lô chú trọng nâng cao chất lượng công tác này. 

Xác định tuyên truyền miệng là một trong những kênh thông tin quan trọng, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở huyện Sông Lô chú trọng nâng cao chất lượng công tác này. Qua đó, góp phần nâng cao công tác tư tưởng của Đảng; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp.

Cán bộ thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới. Ảnh: Trường Khanh

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô chỉ đạo các cấp ủy Đảng cơ sở thường xuyên xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên (BCV, TTV) các cấp đảm bảo đủ về số lượng và từng bước nâng cao về chất lượng.

Huyện Sông Lô có 30 BCV cấp huyện, 20 cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện và hơn 100 TTV cơ sở.

Để tạo điều kiện cho đội ngũ BCV, TTV hoạt động hiệu quả, hằng năm, đội ngũ BCV, TTV được tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên đề, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức.

Hằng tháng, đội ngũ BCV, TTV được cấp phát tạp chí, báo, bản tin thông tin nội bộ và nhiều tài liệu tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, Huyện ủy...

Công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn huyện luôn đảm bảo theo đúng định hướng chính trị của Đảng; nội dung thông tin được truyền tải đầy đủ, chính xác, bảo đảm tính thời sự... đáp ứng kịp thời nhu cầu tiếp cận thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Nội dung tuyên truyền miệng được chú trọng triển khai toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó, đặc biệt tập trung vào các vấn đề mà dư luận xã hội đang quan tâm; các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước như việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quan điểm, chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước về giải quyết các vấn đề ở Biển Đông; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; “Đấu tranh phòng, chống thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch trên Internet và mạng xã hội”...

Đội ngũ BCV, TTV các cấp luôn thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhân Đạo Nguyễn Đình Hòe cho biết: "Thời gian qua, công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn xã Nhân Đạo nói riêng đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc truyền tải kịp thời, chính xác các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân...

Đội ngũ BCV, TTV bám sát cơ sở, làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt thực hiện công tác tuyên truyền miệng của Đảng, trực tiếp là cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Những vấn đề được nhân dân quan tâm, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến việc triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của tỉnh, huyện về thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh... được các BCV, TTV chủ động nắm bắt và phản ánh kịp thời, chính xác.

Đồng thời, họ cũng tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền những giải pháp nhằm khắc phục vướng mắc, tồn tại phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương...".

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sông Lô Triệu Toàn Tăng, thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”... Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng; chủ động đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền miệng đảm bảo tính định hướng, phong phú, thiết thực, hiệu quả...

Chú trọng nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền miệng nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ BCV, TTV các cấp đảm bảo đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao...

Ngô Tuấn Anh