Thận trọng, hài hòa trong việc sáp nhập thôn, tổ dân phố

02:07 | 03/07/2018
|

Thực hiện Kế hoạch số 2177 của UBND tỉnh ngày 2/4/2018; Chương trình hành động số 49 ngày 30/1/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang triển khai thận trọng, hài hòa việc thí điểm sáp nhập thôn, tổ dân phố (TDP). 

Thực hiện Kế hoạch số 2177 của UBND tỉnh ngày 2/4/2018; Chương trình hành động số 49 ngày 30/1/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang triển khai thận trọng, hài hòa việc thí điểm sáp nhập thôn, tổ dân phố (TDP). Đây là nhiệm vụ trọng tâm cần có sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp để đảm bảo các thôn, TDP sau kiện toàn sẽ hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Cán bộ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ rà soát các thôn, TDP đăng ký thực hiện thí điểm sáp nhập. Ảnh: Dương Hà

Thôn, TDP là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở xã, phường, thị trấn. Những năm qua, hiệu quả hoạt động của thôn, TDP trên địa bàn tỉnh đã góp phần gắn kết cộng đồng dân cư.

Với mục tiêu tổ chức thôn, TDP theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động ổn định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cấp xã, phường, giảm chi phí hành chính, việc sáp nhập thôn, TDP thời gian qua đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và đông đảo người dân.

Ngày 29/12/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 09/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, TDP. Theo đó, điều kiện thành lập thôn, TDP mới có sự thay đổi lớn, nhất là về quy mô số hộ gia đình.

Đối với thôn ở vùng đồng bằng phải có từ 400 hộ gia đình trở lên và ở vùng miền núi, hải đảo phải có từ 200 hộ gia đình trở lên; đối với TDP ở vùng đồng bằng phải có từ 500 hộ gia đình trở lên và ở vùng miền núi, hải đảo phải có từ 300 hộ gia đình trở lên.

Hiện nay, theo thống kê của Sở Nội vụ, toàn tỉnh đang có gần 1.400 thôn, TDP. Chiểu theo quy định này thì chỉ có gần 17% thôn, TDP đáp ứng về quy mô số hộ gia đình. Vì vậy, việc thực hiện sáp nhập thôn, TDP theo đúng quy định của Thông tư 09 đang được các địa phương rà soát, thực hiện thận trọng từng bước trên cơ sở thực tế địa phương và sự đồng thuận của người dân.

Thực hiện Kế hoạch số 2177/KH-UBND ngày 02/4/2018 về nhiệm vụ sáp nhập các thôn, TDP, đến nay, 9/9 huyện, thành phố đã đăng ký thí điểm sáp nhập thôn, TDP. Mỗi huyện, thành phố chọn ra ít nhất 1 xã, phường thực hiện thí điểm sáp nhập thôn, TDP.

Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 809 ngày 13/6/2018 hướng dẫn các địa phương xây dựng đề án và hồ sơ đề nghị thẩm định đề án sáp nhập thôn, TDP trên địa bàn. Tính đến nay, toàn tỉnh có 13 xã, phường đăng ký thí điểm sáp nhập thôn, TDP.

Theo đề án các địa phương xây dựng làm thí điểm thì sau khi sáp nhập, tại 13 xã, phường sẽ giảm từ 161 thôn xuống còn 98 thôn, TDP, giảm được 63 thôn, TDP. Tuy nhiên, việc thực hiện sáp nhập thôn, TDP ở các địa phương thí điểm bước đầu đang gặp những khó khăn nhất định.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Toản, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ cho biết: Thôn, TDP trên địa bàn tỉnh hầu hết đã được hình thành do lịch sử để lại, có quy mô không đồng đều, hầu như chưa đảm bảo các tiêu chí phân loại theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, đa phần các thôn, TDP đã xây dựng hoàn chỉnh các thiết chế văn hóa - xã hội đặc trưng như: Hương ước, quy ước, quy chế riêng; nhà văn hóa; nơi thờ tự;… Hơn nữa, việc sinh hoạt theo thôn, TDP gắn liền với văn hóa, truyền thống, phong tục, tập quán, mối quan hệ dòng họ, tôn giáo của một nhóm cộng đồng dân cư. Do vậy, ban đầu khi thí điểm thực hiện việc sáp nhập thôn, TDP không thể tránh khỏi khó khăn bởi nhiều nguyên nhân.

Thông tư 09 quy định về quy mô số hộ gia đình cao hơn so với thực trạng về quy mô số hộ gia đình tại các thôn, TDP trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, sự khác biệt về văn hóa, địa hình chia cắt, phong tục tập quán, dòng họ, dân tộc, tôn giáo dẫn tới ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng như: Một thôn, TDP sau khi sáp nhập sẽ có 2 đến 3 nhà văn hóa hoặc cơ sở thờ tự; có nhiều tôn giáo cùng chung sống trong thôn, TDP…

Mặt khác, việc sáp nhập thôn, TDP sẽ có tác động đến tổ chức và đội ngũ cán bộ không chuyên trách; diện tích lớn, quy mô dân số đông hơn nhưng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP vẫn giữ nguyên, thậm chí nhiều nơi còn tinh giản dẫn tới khó khăn trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ...

Xác định việc sáp nhập các thôn, TDP nhằm tăng tính tự quản của người dân, góp phần huy động nguồn lực từ nhân dân và là việc làm cần thiết nhằm tăng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền cơ sở, các xã, phường đăng ký thực hiện thí điểm sáp nhập thôn, TDP tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân về mục đích, sự cần thiết, tầm quan trọng của việc sáp nhập.

Các ban, ngành, đoàn thể có sự phối hợp đồng bộ trong việc tháo gỡ những vấn đề vướng mắc khi sáp nhập thôn, TDP. Đồng thời, lắng nghe ý kiến của người dân để rà soát, xem xét một cách thận trọng, kỹ lưỡng trước khi tiến hành sáp nhập, đảm bảo hiệu quả sau sáp nhập, kiện toàn thôn, TDP.

Bình Duyên