HĐND huyện Tam Đảo nâng cao chất lượng giám sát

10:06 | 04/06/2018
|

Thời gian qua, HĐND huyện Tam Đảo triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và coi đây là một trong những nội dung quan trọng khẳng định vai trò, chất lượng hoạt động của HĐND huyện trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Thời gian qua, HĐND huyện Tam Đảo triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và coi đây là một trong những nội dung quan trọng khẳng định vai trò, chất lượng hoạt động của HĐND huyện trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, ngay sau khi HĐND huyện Tam Đảo ban hành nghị quyết về chương trình công tác giám sát, Thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện.

HĐND huyện Tam Đảo giám sát việc thực hiện pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm tại xã Bồ Lý. Ảnh: Trường Khanh

Việc lựa chọn hình thức, nội dung giám sát được Thường trực HĐND huyện bàn bạc, xem xét kỹ lưỡng... Các nội dung giám sát do Thường trực và các ban HĐND huyện lựa chọn đều là những vấn đề quan trọng, nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung vào những vấn đề bức xúc nổi cộm, được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm như: Quản lý đất đai, GPMB, đầu tư XDCB, thu chi ngân sách, việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với người lao động, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, công tác VSMT...

Qua công tác giám sát, Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện đã ban hành nhiều kết luận, kiến nghị với UBND huyện, các phòng, ban, cơ quan chức năng và các xã, thị trấn tìm giải pháp khắc phục kịp thời những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp.

Tại các kỳ họp, HĐND huyện đã thực hiện quyền giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND huyện, các cơ quan tư pháp và các ban của HĐND huyện.

Các đại biểu HĐND huyện đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp thiết thực để các cơ quan, đơn vị chủ động tháo gỡ khó khăn, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao...Công tác giám sát chuyên đề cũng được Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

Từ năm 2016 đến nay, HĐND huyện đã tiến hành 36 cuộc giám sát chuyên đề như: Giám sát chính sách cấp phát báo, tạp chí không thu tiền đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn tại các xã: Minh Quang, Yên Dương, Bồ Lý, Đạo Trù...; việc thu, chi các khoản đóng góp của học sinh các trường công lập trên địa bàn; việc thực hiện chính sách hỗ trợ BHYT, khám chữa bệnh miễn phí cho hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại 9/9 xã, thị trấn; việc thực hiện một số dự án, chương trình hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc 3 xã khó khăn gồm: Bồ Lý, Yên Dương, Đạo Trù; việc quản lý đất đai và XDCB tại xã Tam Quan; công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý đơn thư KN, TC của công dân tại 9 xã, thị trấn...

Thông qua giám sát, HĐND huyện đã phát hiện những hạn chế, tồn tại; từ đó có những kiến nghị, đề xuất giải pháp để các cơ quan, đơn vị được giám sát kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND huyện...

Cùng với tăng cường hoạt động giám sát tại kỳ họp, giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND huyện còn duy trì hoạt động giám sát thường xuyên thông qua việc tiếp xúc cử tri; tiếp công dân; qua các cuộc họp giao ban định kỳ với Thường trực HĐND xã, thị trấn và giao ban giữa Thường trực HĐND với UBND huyện để nắm bắt kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thông qua đó, các tổ đại biểu HĐND huyện có điều kiện giám sát, theo dõi việc tiếp thu, trả lời và giải quyết của các cơ quan chức năng đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện Tam Đảo cho biết: Các cuộc giám sát của HĐND huyện được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định theo hướng phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực và các ban của HĐND huyện...

Qua giám sát, Thường trực HĐND huyện đánh giá, chỉ rõ ưu điểm, khuyến khích động viên tập thể, cá nhân chịu sự giám sát tiếp tục phát huy và nhân rộng kết quả đã đạt được; nêu rõ, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cá nhân, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Những kết luận, kiến nghị thông qua giám sát đều được Thường trực HĐND huyện xem xét, chỉ đạo, tiếp tục giám sát việc khắc phục sửa chữa và báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị sau giám sát…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, thời gian tới, HĐND huyện Tam Đảo tăng cường hoạt động giám sát, đặc biệt là giám sát chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực được đại biểu và cử tri quan tâm.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, nhằm bảo đảm hiệu quả giám sát. Đảm bảo tính thống nhất sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với các hoạt động giám sát của HĐND; kịp thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị với Thường trực Huyện ủy nhằm chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đặc biệt là những vấn đề được cử tri và người dân quan tâm...

Ngô Tuấn Anh