“Xây để chống” trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 ở Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên

09:04 | 19/04/2018
|

Xác định công tác phòng ngừa phải đi trước một bước, thực hiện phương châm "xây để chống", thời gian qua, mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên luôn nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân,

Xác định công tác phòng ngừa phải đi trước một bước, thực hiện phương châm "xây để chống", thời gian qua, mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên luôn nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng, tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên hiện có hơn 7.190 đảng viên, sinh hoạt ở 39 chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, trong đó, 240 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Thực hiện phương châm lấy "xây để chống" trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên gắn việc thực hiện nghị quyết với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để rèn luyện, phấn đấu xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên có đầy đủ phẩm chất đạo đức cách mạng, vì nhân dân phục vụ; coi đó là một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ 12 - Tổ dân phố Mê Linh, phường Đống Đa (Vĩnh Yên) tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Ảnh: Dương Hà

Đồng thời, Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, quan tâm chăm lo công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát; mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình, trong rèn luyện đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII).

Đảng bộ thành phố xác định công tác chính trị, tư tưởng là khâu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), bởi chỉ khi xây dựng được đội ngũ, cán bộ đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”, hết lòng vì nhân dân thì sẽ không còn chỗ cho những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” phát triển. Chính vì vậy, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, quan điểm của Đảng được Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm triển khai.

Cùng với đó, hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và phê duyệt kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng là cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; siết chặt kỷ cương hành chính thông qua trách nhiệm của người đứng đầu và hiệu quả thực thi công vụ.

Thành ủy Vĩnh Yên đã chỉ đạo sát sao, nghiêm túc, đúng kế hoạch; chỉ đạo mỗi chi bộ, đảng bộ trực thuộc, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc quy định nêu gương, thường xuyên tu dưỡng đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao.

Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên từng bước đổi mới, phù hợp gắn với kiểm điểm Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân nghiêm túc, đúng hướng dẫn, tập trung làm rõ những nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm đối với Đảng bộ thành phố, giúp cho các đồng chí trong BTV nhận diện những khuyết điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân để có giải pháp khắc phục thực hiện trong năm 2018.

Thành ủy đã thành lập 8 tổ do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), nhất là đối với các đồng chí thuộc cấp ủy các cấp. Qua kiểm điểm đối với tập thể BCH, BTV và cấp ủy các cấp đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, cầu thị và có những giải pháp cụ thể của từng tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Các tổ công tác dự sinh hoạt với cấp ủy cơ sở kịp thời nắm bắt, giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở. Xếp loại đảng viên năm 2017, có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ chi, Đảng bộ TSVM đạt 50%, không có đơn vị yếu kém.

Nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp “xây để chống” trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), mỗi cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình, tự giác, gương mẫu tự phê bình, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả rõ nhất được thể hiện ở hiệu quả khắc phục một số tồn tại trong quản lý Nhà nước ở các lĩnh vực nóng, được nhiều dư luận quan tâm như: Quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác vệ sinh môi trường... Niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố.

Thu Nhàn