Tam Dương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận cơ sở

08:03 | 16/03/2018
|

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận cơ sở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tam Dương đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng vững về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, luôn gần dân, sát dân.

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận cơ sở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tam Dương đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng vững về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, luôn gần dân, sát dân. Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, giải quyết tốt mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phầngiữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Tam Dương đã sớm xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nghị quyết trong toàn Đảng bộ: Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 05; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Tam Dương...

Người dân thôn Đông, xã Hoàng Đan (Tam Dương) đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng. Ảnh: Dương Chung

Đồng thời, chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình hành động cụ thể, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp, trong cơ quan MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công tác dân vận được tăng cường. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được triển khai thực hiện ở các cấp, các ngành. Với việc triển khai đồng bộ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về công tác dân vận của Đảng, thấy rõ được vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nêu cao vai trò, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ trong thực thi nhiệm vụ, có trách nhiệm với nhân dân, đã thực sự gần dân, sát dân và hiểu dân; giải quyết kịp thời những thắc mắc, những kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội đã thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, quản lý của Nhà nước đối với công tác vận động nhân dân, có nhiều chủ trương, giải pháp, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Hệ thống MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên...

Đối với công tác dân vận của chính quyền, đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa UBND các cấp, lực lượng vũ trang với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân và những vấn đề bức xúc, vướng mắc trong nội bộ nhân dân được chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc. Lãnh đạo UBND huyện duy trì việc tiếp công dân vào ngày 5 và 20 hàng tháng; 100% xã, thị trấn thành lập bộ phận tiếp công dân theo đúng quy định. Việc tiếp công dân đã giúp lãnh đạo UBND các cấp nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề phức tạp phát sinh trong nhân dân, từ đó, kịp thời giải quyết ngay từ cơ sở.

Nét nổi bật là trong quá trình thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, các cấp chính quyền, các cơ quan Nhà nước đã chú trọng hơn đến việc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm tuyên truyền, vận động, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên ở cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”.

Các cơ quan Nhà nước luôn ý thức trách nhiệm, không ngừng nâng cao năng lực quản lý, tích cực đổi mới lề lối làm việc theo hướng công khai, dân chủ, gần dân và vì dân. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại được triển khai xây dựng ở hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị chuyên môn, 13/13 xã, thị trấn thực hiện và duy trì cơ chế một cửa. Qua việc thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong điều hành công việc, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sách nhiễu nhân dân.

Việc thực hiện quy chế dân chủ được các xã, thị trấn triển khai nghiêm túc, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, khuyến khích được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động. Những năm qua, Quỹ "Vì người nghèo" trong toàn huyện vận động được gần 1,2 tỷ đồng, hàng trăm tấn gạo, hàng nghìn ngày công để hỗ trợ xây dựng được 1.378 nhà đại đoàn kết, giúp hàng nghìn lượt hộ nghèo...

Với cách làm hay, sáng tạo trong phong trào "Dân vận khéo" đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, hiến của, ngày công lao động để làm đường giao thôn nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn... Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong huyện đã đóng góp 1,67 tỷ đồng, hiến 19.864 m2 đất, hơn 6.000 ngày công lao động.

Với việc quan tâm lãnh đạo toàn diện công tác dân vận, Tam Dương đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nội bộ nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hoàng Nga