Thành phố Vĩnh Yên xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh

10:03 | 07/03/2018
|

Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thời gian qua, Thành ủy Vĩnh Yên chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM).

Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thời gian qua, Thành ủy Vĩnh Yên chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM). Qua đó, nhiều tổ chức cơ sở Đảng giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nhiệm vụ chính trị ở địa phương; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên, cán bộ, đảng viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.

Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên hiện có 40 chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc và 240 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, toàn Đảng bộ có gần 7.200 đảng viên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng chi, Đảng bộ TSVM, Thành ủy và các cấp ủy Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

BCH Đảng bộ phường Liên Bảo (thành phố Vĩnh Yên) họp triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Ảnh: Dương Chung

Với công tác chính trị, tư tưởng, Ban Thường vụ thành phố Vĩnh Yên chỉ đạo mỗi chi, Đảng bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc quy định nêu gương, quy định về tư tưởng, về đạo đức, lối sống, tác phong; về tự phê bình và phê bình; về quan hệ với nhân dân; về trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

Thông qua việc thực hiện nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy đã góp phần ngăn chặn và phòng ngừa sai phạm đối với cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp. Trong đó, việc thực hiện nội dung Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trở thành thường xuyên, nền nếp của các chi, Đảng bộ, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị thật sự TSVM về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ hiện nay.

Thành ủy Vĩnh Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở tham mưu, đề xuất biện pháp lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX và các nghị quyết của BCH, BTV Thành ủy phù hợp, gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng 16,2% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Dịch vụ chiếm tỷ trọng cao, đạt 60,3 %; công nghiệp-xây dựng đạt 38,6 %. Giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 125,3 triệu đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách năm 2017 đạt gần 2.600 tỷ đồng. Các lĩnh vực phát triển văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Xác định "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đến công tác tổ chức, cán bộ trong hệ thống chính trị thành phố.

Nhiều đề án về công tác cán bộ được Thành ủy chỉ đạo xây dựng và triển khai như: Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị xã hội; Đề án sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố vào Ban Tuyên giáo Thành ủy; công tác luân chuyển lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện Đề án số 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt thành phố; thực hiện công tác luân chuyển, bố trí, sắp xếp, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp một cách nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định, phù hợp với thực tế, đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ.

Đến nay, đội ngũ cấp ủy cơ sở tiếp tục được kiện toàn, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ từng bước được nâng lên. Đội ngũ cấp ủy cơ sở được đào tạo, rèn luyện và trưởng thành từ thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành một số chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp nhận, giải thể một số chi bộ cơ quan, chi bộ quân sự xã, phường phù hợp với quy định của cấp trên; 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy tổ chức thành công đại hội.

100% các chi, Đảng bộ của thành phố thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; chế độ sinh hoạt được duy trì thường xuyên, nghiêm túc, tỷ lệ bình quân đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt hơn 89%.

Nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên, việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng được thực hiện nghiêm túc. Việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm triển khai theo đúng quy định Điều lệ Đảng.

Công tác đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Năm 2017, toàn Đảng bộ có 22/40 chi, Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn TSVM, trong đó, có 4 chi, Đảng bộ đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu.

Năm 2018, Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên tiếp tục xác định nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, nhiệm vụ then chốt là chỉnh đốn, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh; tiếp tục cụ thể hóa các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hoàng Nga