Đảng bộ huyện Tam Đảo khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong xây dựng Đảng

09:03 | 05/03/2018
|

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng bộ huyện Tam Đảo đã thẳng thắn chỉ rõ từng khuyết điểm, hạn chế, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, từ đó, đề ra các giải pháp, phương hướng khắc phục, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng bộ huyện Tam Đảo đã thẳng thắn chỉ rõ từng khuyết điểm, hạn chế, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, từ đó, đề ra các giải pháp, phương hướng khắc phục, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Cán bộ, đảng viên xã Hồ Sơn (Tam Đảo) thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh Dương Hà

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ rõ trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tam Đảo đề ra một số giải pháp thực hiện trọng tâm: Chú trọng bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; không ngừng nâng cao ý thức tự học, tự rèn, tự phê bình và phê bình trước tập thể, từ đó đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm quy định nêu gương của người đứng đầu gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thời, kiên quyết xử lý dứt điểm các biểu hiện vi phạm.

Trong quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình, BTV Huyện ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy các cấp luôn gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo.

Mỗi cấp ủy cơ sở phải xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm để tập trung kiểm điểm. BTV, UBKT Huyện ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của mỗi tổ chức cơ sở đảng; đồng thời, coi đây là cơ sở để đánh giá chất lượng chi, đảng bộ TSVM.

Đồng chí Trần Minh Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Đạo Trù cho biết: Sau khi nghiêm túc kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), mỗi cán bộ, đảng viên đã tự nhìn nhận được những hạn chế, khuyết điểm của bản thân, từ đó, mỗi người đều xác định được giải pháp để khắc phục, sửa chữa...

BTV Đảng ủy đã chủ động tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên... Thực hiện nghiêm quy định nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, thôn dân cư gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Tích cực giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng; trong đó, trọng tâm là lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, GPMB phục vụ các dự án xây dựng trên địa bàn xã...

Theo đồng chí Trần Đình Phong, Bí thư Đảng ủy xã Bồ Lý: Kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) là phải đề cao ý thức tự phê bình và phê bình trung thực, tự giác, cầu thị của từng chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở đó, mỗi tập thể, cá nhân tự xác định rõ ưu điểm, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, phân định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và coi đây là cơ sở để xây dựng phương hướng, biện pháp khắc phục theo đúng tinh thần nghị quyết đã đề ra...

Do đó, sau khi kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), BTV Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những mặt còn hạn chế liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao để đăng ký thực hiện, đồng thời viết cam kết không mắc các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà nghị quyết đã chỉ ra... Việc quyết liệt khắc phục hạn chế, yếu kém đã giúp cán bộ, đảng viên tự ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân, từ đó sửa chữa, loại bỏ những khuyết điểm, hạn chế, thói quen xấu, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc...

Đồng chí Nguyễn Văn Đăng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tam Đảo khẳng định: Trong quá trình chỉ đạo khắc phục hạn chế, yếu kém đã được nêu ra theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), BTV Huyện ủy luôn xác định vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ hội để phát huy những thế mạnh, khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm. Việc tự phê bình, phê bình đối với tổ chức, cá nhân phải được tiến hành nghiêm túc, đầy đủ, có nguyên tắc, trên tinh thần đồng chí chân thành và kết quả tự phê bình, phê bình phải được công khai...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) trên địa bàn huyện thời gian qua vẫn còn một số hạn chế: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu; việc thực hiện tự phê bình và phê bình có nơi còn nể nang, ngại va chạm; một số cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa sâu sát, chưa kịp thời; một số vụ, việc được phát hiện qua kiểm tra, giám sát, nhưng xử lý còn chậm...

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Tam Đảo xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 phải được gắn với kiểm điểm hàng năm và đột xuất, được tiến hành đồng thời từ huyện đến cơ sở.

Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức. Việc kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình phải gắn với thực hiện Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Ngô Tuấn Anh