Vĩnh Tường nêu gương người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)

02:02 | 22/02/2018
|

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đã lãnh đạo, chỉ đạo các các cấp ủy Đảng triển khai, thực hiện nhiều giải pháp thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đã lãnh đạo, chỉ đạo các các cấp ủy Đảng triển khai, thực hiện nhiều giải pháp thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong đó, cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở luôn chú trọng nêu gương người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lỗ Tất Chánh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Tường cho biết: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm rà soát chức năng, nhiệm vụ, quy chế của đơn vị, địa phương để kịp thời khắc phục sự cồng kềnh, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, bố trí, phân công rõ trách nhiệm của từng CB,CC,VC đảm bảo tính thống nhất và gắn trách nhiệm của từng người trong thực thi công vụ.

Người đứng đầu cấp uỷ, lãnh đạo chủ chốt từ huyện đến cơ sở xây dựng chương trình, nội dung cụ thể để thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch, nội dung tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định, Điều lệ Đảng; nêu cao ý thức trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.

Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, cầu thị, xây dựng, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, qua đó đã phần nào khắc phục được cách làm mang tính hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị luôn thống nhất chỉ đạo, quyết tâm trong đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc. Cấp ủy, chính quyền lựa chọn những vấn đề trọng tâm, phức tạp, nổi cộm ở đơn vị, địa phương mình để tập trung giải quyết, nhất là lĩnh vực liên quan đến công tác cải cách hành chính, thực hiện các chế độ, chính sách, đất đai, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân...

Điển hình như trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, huyện Vĩnh Tường yêu cầu Bí thư cấp uỷ, Chủ tịch UBND cấp huyện, xã, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thực hiện tiếp công dân định kỳ hàng tháng theo quy định. Đồng thời chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục công dân để giải quyết dứt điểm các vụ việc, trong đó đặc biệt quan tâm giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, kéo dài và vụ việc mới phát sinh.

Hay như việc quản lý đất đai, ngoài việc các hộ vi phạm bị cắt điện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện và bị xử lý kỷ luật nếu để phát sinh mới từ 5 trường hợp vi phạm Luật Đất đai trở lên (từ ngày 31/3/2017) mà không có biện pháp phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm...

Trong công tác cải cách hành chính, lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo, điều hành, triển khai, đôn đốc giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường.

Thông qua đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tốt vai trò chịu trách nhiệm của mình trong công tác cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền được Nhà nước giao, góp phần vào thành quả cải cách hành chính chung của tỉnh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Với quyết tâm chính trị và nỗ lực của từng cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ huyện thật sự trong sạch, vững mạnh.

Thúy Hường