Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh: Chú trọng tạo nguồn và phát triển đảng viên

08:02 | 02/02/2018
|

Với đặc thù các tổ chức Đảng ở cơ sở nằm trong các doanh nghiệp (DN) sản xuất kinh doanh, thời gian qua, Đảng ủy Khối DN tỉnh luôn tập trung lãnh đạo các cơ sở Đảng quan tâm phát triển tổ chức Đảng, đảng viên, thúc đẩy DN phát triển. Đặc biệt, chú trọng công tác bồi dưỡng, rèn luyện quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng viên. Năm 2017, Đảng bộ Khối DN tỉnh đã kết nạp được trên 200 đảng viên.

Với đặc thù các tổ chức Đảng ở cơ sở nằm trong các doanh nghiệp (DN) sản xuất kinh doanh, thời gian qua, Đảng ủy Khối DN tỉnh luôn tập trung lãnh đạo các cơ sở Đảng quan tâm phát triển tổ chức Đảng, đảng viên, thúc đẩy DN phát triển. Đặc biệt, chú trọng công tác bồi dưỡng, rèn luyện quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng viên. Năm 2017, Đảng bộ Khối DN tỉnh đã kết nạp được trên 200 đảng viên.

Chất lượng đảng viên của Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc ngày càng được nâng cao, nhiều đảng viên giữ vị trí cốt cán trong công ty. Ảnh Trường Khanh

Đảng bộ Khối DN tỉnh hiện có 72 chi, Đảng bộ trực thuộc, với 3.232 đảng viên. Thời gian qua, công tác phát triển Đảng luôn được Đảng bộ quan tâm, chú trọng. Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ xây dựng kế hoạch mỗi năm kết nạp từ 200 đến 220 đảng viên. Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối, số đảng viên kết nạp mỗi năm đều đạt kế hoạch đề ra.

Với đặc thù các tổ chức Đảng ở cơ sở nằm trong các DN sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy Khối DN tỉnh luôn tập trung lãnh đạo công tác phát triển Đảng gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy DN phát triển. Đồng chí Ninh Viết Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh cho biết: Hàng năm, trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra về phát triển Đảng, Đảng bộ có kế hoạch phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú nhằm tạo nguồn.

Giao chỉ tiêu cụ thể cho các tổ chức cơ sở Đảng, coi đây là một tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác Đảng hàng năm. Do đó, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng luôn chú trọng việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên thực hiện tốt công tác luân chuyển để rèn luyện cán bộ, từ đó tạo nguồn kết nạp Đảng.

Đặc biệt, Đảng bộ đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giao việc, giao người giúp đỡ, theo dõi để bồi dưỡng, thu hút quần chúng ưu tú phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Điển hình, Công ty TNHH Chính xác Việt Nam 1, đã dành thời gian vào buổi chiều ngày mùng 10 hàng tháng để sinh hoạt chi bộ, đồng thời có kinh phí hỗ trợ cho các đảng viên dự sinh hoạt, các nội dung sinh hoạt chi bộ đều gắn với nhiệm vụ cụ thể trong sản xuất. Năm 2017, chi bộ công ty đã kết nạp được 1 đảng viên. Hay Đảng bộ Công ty in Phúc Yên, hàng tháng đều có khen thưởng đối với những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lao động, sản xuất. Năm 2017, Đảng bộ cũng đã kết nạp được 2 đảng viên…

Để thu hút quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng, Đảng ủy khối đã lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai các phong trào thi đua của các tổ chức đoàn thể như: Duy trì phong trào phát huy sáng kiến, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân; đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Từ các phong trào, các cấp ủy xem xét và lựa chọn quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng. Riêng năm 2017, BTV Đoàn Khối đã giới thiệu với cấp ủy Đảng 162 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp được 113 đoàn viên vào hàng ngũ của Đảng. Đồng thời, Đảng ủy khối chỉ đạo các doanh nghiệp quan tâm xây dựng, củng cố các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, tổ chức các phong trào thi đua để tập hợp, thu hút sự tham gia của quần chúng, từ đó phát hiện quần chúng ưu tú để tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Là một cơ sở Đảng thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong nhiều năm qua, Đảng bộ Công ty cổ phần Prime Group luôn làm tốt công tác Đảng. Hiện nay, Đảng bộ có hơn 200 đảng viên. Công tác củng cố tổ chức Đảng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, với mục tiêu xây dựng Đảng vững mạnh gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Năm 2017, Đảng bộ đã kết nạp được 17 đảng viên. Có được kết quả này, cấp ủy luôn quan tâm giáo dục quần chúng, để họ tự nguyện phấn đấu vào Đảng. Đồng thời, BTV Đảng ủy cũng giao nhiệm vụ cụ thể đến từng chi bộ, phân công đảng viên chủ động phát hiện, giáo dục giúp đỡ các quần chúng ưu tú trở thành đối tượng được xem xét kết nạp vào Đảng. Việc tiến hành kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú được thực hiện nghiêm túc, chính xác, nhanh, gọn. Khi xem xét, chọn lựa các đối tượng tạo nguồn, cấp ủy luôn có sự đánh giá khách quan, công bằng dựa trên hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao, tác phong và tư cách đạo đức cá nhân.

Năm 2018, Đảng bộ Khối DN tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp từ 200 đến 220 đảng viên. Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ Khối DN tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với thực hiện các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, nhằm phát hiện và giới thiệu quần chúng ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Kim Hiền