HUYỆN TAM DƯƠNG CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

03:01 | 31/01/2018
|

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, năm 2017, Huyện ủy Tam Dương tiếp tục quan tâm triển khai có hiệu quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), nâng cao chất lượng đảng viên. Qua đó, góp phần kiện toàn tổ chức, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở.

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, năm 2017, Huyện ủy Tam Dương tiếp tục quan tâm triển khai có hiệu quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), nâng cao chất lượng đảng viên. Qua đó, góp phần kiện toàn tổ chức, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở.

Đảng bộ huyện Tam Dương hiện có hơn 5.600 đảng viên, 50 TCCSĐ, trong đó, có 13 Đảng bộ xã, thị trấn, 4 Đảng bộ cơ quan và 33 chi bộ trực thuộc Huyện ủy; số chi bộ dưới cơ sở là 223. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng từ huyện đến cơ sở nhằm phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo đối với hệ thống chính trị.

Công tác xây dựng TCCSĐ gắn với việc nâng cao chất lượng đảng viên được Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm, trong đó, chú trọng công tác phát triển Đảng, đảng viên ở các thôn, trường học và các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy Đảng không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.

Năm 2017, BCH Đảng bộ huyện Tam Dương xác định việc đổi mới phương thức lãnh đạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của TCCSĐ và sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên. Đây cũng là một trong những biện pháp cơ bản xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đảng bộ huyện tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tăng cường dân chủ, nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của mỗi tổ chức và cá nhân; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đẩy mạnh kiểm điểm tự phê bình và phê bình nhằm phân tích, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động.

Cấp ủy huyện tích cực đổi mới nội dung giao ban hàng quý theo hướng tăng cường trao đổi thông tin từ cơ sở để kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Đảng ủy các xã, thị trấn chú trọng xây dựng quy chế làm việc gắn với nhiệm vụ của cấp ủy và tình hình thực tế, ban hành các nghị quyết lãnh đạo về phát triển KT, VH-XH, AN-QP trên địa bàn; tập trung làm tốt công tác đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên.

Cùng với nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, Huyện ủy Tam Dương quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các khâu trong công tác tổ chức cán bộ, bồi dưỡng, tạo nguồn, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025, nhất là việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Qua đó, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, phát triển đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Cấp ủy Đảng các cấp tăng cường công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở các chi bộ, thực hiện dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Trong năm, toàn huyện kết nạp được 150 đảng viên; xét công nhận Đảng chính thức cho 212 đảng viên dự bị, đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã mở 5 lớp sơ cấp chính trị với 277 học viên; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 3 lớp trung cấp chính trị với 307 học viên. Các Ban xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; nghiệp vụ công tác dân vận; bồi dưỡng chức danh chi ủy viên, bí thư chi bộ dưới cơ sở; báo cáo viên cho gần 7.000 học viên.

Cùng với đó, việc nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên giai đoạn 2013-2020 theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy tiếp tục được triển khai gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại các TCCSĐ, vai trò, trách nhiệm người đứng đầu được nêu cao, đồng thời đề ra các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, có đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

Kết quả, năm 2017, 100% chi, Đảng bộ được đánh giá, phân loại theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên với các tiêu chuẩn, tiêu chí mới cụ thể, sát thực hơn. Đã có 25 chi, Đảng bộ đạt TSVM, chiếm tỷ lệ 50%; 21 chi, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 42%. Có hơn 94% đảng viên được đánh giá, phân loại, trong đó, số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt hơn 12% và 74% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên từng bước được nâng lên, công tác chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và công tác thi đua, khen thưởng được tăng cường và nâng cao về chất lượng. Năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen cho 15 tổ chức Đảng và 9 đảng viên; đồng thời, đề nghị Tỉnh ủy tặng Cờ cho Đảng bộ xã Duy Phiên, tặng Bằng khen cho 2 tổ chức Đảng và 3 đảng viên.

Với việc quan tâm, chăm lo công tác củng cố, xây dựng Đảng cũng như tăng cường công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh đã góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh ở cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển KT-XH ở địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Năm 2018, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Tam Dương tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức dân vận cũng như hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị ở cơ sở...

Nguyễn Văn Quý,

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tam Dương