Phát huy công tác dân vận chính quyền ở Tam Dương

09:01 | 17/01/2018
|

Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tam Dương đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tam Dương đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Việc thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” đã được các cấp chính quyền huyện Tam Dương triển khai, thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả. Chính quyền các cấp đã cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực thành chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị, trong đó gắn với cải cách hành chính, thực hiện QCDC ở cơ sở.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân xã An Hòa (Tam Dương) tích cực tham gia đóng góp tiền, ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn. Ảnh: Trường Khanh

Các cấp chính quyền phối hợp với MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền TSVM; tập trung xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo người dân được tham gia giám sát các hoạt động của nhà nước, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Nhờ đó, năm 2017, các chỉ tiêu phát triển KT-XH của huyện đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,31%, trong đó tỷ trọng công nghiệp – xây dựng tăng cao; thu ngân sách vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

Các cấp chính quyền của huyện thực hiện nghiêm túc việc dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước, bảo đảm để nhân dân được tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ CCVC. Những việc cán bộ CCVC, nhân dân được bàn và quyết định trực tiếp, tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định được triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.

Nổi bật như trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các cấp chính quyền, cơ quan chức năng luôn chú trọng đến việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; tích cực đổi mới lề lối làm việc theo hướng công khai, dân chủ, gần dân và vì dân. Năm 2017, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tổ chức gặp mặt đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện và lãnh đạo UBND huyện duy trì lịch tiếp công dân vào ngày mùng 5, 20 hàng tháng. Những kiến nghị, phản ánh của nhân dân trong các buổi đối thoại UBND huyện giao các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền giải quyết kịp thời.

Công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện được các cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả, rút ngắn thời gian tiếp nhận nhận, trả hồ sơ, từ đó giảm bớt các chi phí, phiền hà cho công dân và tổ chức đến làm việc. Năm 2017, bộ phận “một cửa” UBND huyện đã tiếp nhận hơn 1.120 hồ sơ của công dân, các hồ sơ đều được cán bộ giải quyết xong trước và đúng thời gian quy định. Sau khi thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CCVC các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021, huyện Tam Dương thành lập Trung tâm Hành chính công, bước đầu ổn định, đi vào hoạt động.

Việc thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm cho dân tin” trong đội ngũ cán bộ, CCVC, người đứng đầu cơ quan, đơn vị được quan tâm. Huyện chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, đổi mới tác phong, lề lối, phương thức làm việc; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ. Đồng thời, xây dựng nội quy, quy chế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng cơ quan, đơn vị, chính quyền vững mạnh.

Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở luôn được các cấp chính quyền triển khai, duy trì, thực hiện nền nếp, đi vào chiều sâu. Từ việc công khai, minh bạch để mọi người dân được biết, được bàn nên các chương trình phát triển KT-XH, các đề án, nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND các cấp đã tạo sự đồng thuận, đi vào đời sống của người dân.

Điển hình như trong xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã vận động được người dân đóng góp hàng tỷ đồng, hàng nghìn ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa và các công trình phúc lợi; đến nay, huyện Tam Dương đã có 9/12 xã đạt chuẩn NTM. Năm 2017, toàn huyện đã xây dựng được 37 mô hình về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở 4 lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng và hệ thống chính trị.

Thanh Tuyền