Tam Đảo làm tốt công tác dân vận từ cơ sở

08:01 | 10/01/2018
|

Những năm qua, công tác dân vận luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương huyện Tam Đảo quan tâm thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, khoa học, có trọng tâm, trọng điểm.

Những năm qua, công tác dân vận luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương huyện Tam Đảo quan tâm thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, khoa học, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, đã tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác dân vận, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận như: Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH T.Ư khóa XI “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 18/2009/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước”; Nghị quyết số 05-NQ/TU và Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận thời kỳ CNH-HĐH”...

Người dân thôn Quan Ngoại, xã Tam Quan (Tam Đảo) tự nguyện hiến đất và ngày công làm đường giao thông nông thôn. Ảnh Dương Hà

Để công tác dân vận đi vào chiều sâu, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện luôn quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện về công tác vận động nhân dân trong tình hình mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; ban hành các văn bản chỉ đạo công tác dân vận trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển KT-XH, xây dựng NTM, GPMB xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách an sinh xã hội...

Trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác dân vận, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; luôn phát huy tinh thần dân chủ, gắn với việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương...

Cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn thường xuyên nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới. Chú trọng nhân rộng các điển hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trọng tâm là xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, phát triển KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...

Hệ thống dân vận cơ sở trên địa bàn huyện từng bước được kiện toàn với 104 tổ dân vận được thành lập hoạt động hiệu quả ở tất cả các khu dân cư. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội ở cơ sở tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng chủ động, thiết thực...

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Dương cho biết: Để từng bước nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thời gian qua, Đảng ủy xã luôn chú trọng triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, trong đó, đặc biệt coi trọng công tác vận động quần chúng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu phát triển KT-XH ở địa phương.

Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận nhân dân để kịp thời phát hiện, xử lý, tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân ngay từ cơ sở. Việc ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch đều được xã thực hiện công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Qua đó, đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH tại địa phương...

Đồng chí Vũ Quang Tuấn, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tam Đảo cho biết: Những kết quả nổi bật trong công tác dân vận trên địa bàn huyện thời gian qua đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Huyện ủy, UBND huyện và các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở đối với công tác dân vận...

Thời gian tới, BTV Huyện ủy sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện tốt những chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân vận; không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dân vận; thường xuyên đổi mới phương thức vận động nhân dân theo hướng tập trung, thiết thực và hiệu quả với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; tăng cường đối thoại, nắm bắt tình hình dư luận nhân dân để kịp thời phát hiện, xử lý, tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân ngay từ cơ sở...

Ngô Tuấn Anh