Tam Dương chú trọng phát triển đảng viên khu vực nông thôn

08:01 | 10/01/2018
|

Những năm qua, huyện Tam Dương luôn xác định công tác phát triển đảng viên ở vùng nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm tăng cường sức mạnh, sự kế thừa, phát triển của Đảng, góp phần củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở.

Những năm qua, huyện Tam Dương luôn xác định công tác phát triển đảng viên ở vùng nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm tăng cường sức mạnh, sự kế thừa, phát triển của Đảng, góp phần củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đảng bộ huyện Tam Dương hiện có trên 5.600 đảng viên, 50 tổ chức cơ sở Đảng. Trong đó, có 12 đảng bộ xã, 1 đảng bộ thị trấn; 4 đảng bộ cơ quan và 33 chi bộ trực thuộc Huyện ủy; số chi bộ dưới cơ sở 223. Thực tế hiện nay cho thấy, nguồn phát triển đảng viên ở các vùng nông thôn chủ yếu là đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ. Tuy nhiên, đa phần lực lượng này đi làm ăn xa hoặc làm công nhân tại các công ty, doanh nghiệp, khiến công tác phát triển đảng viên mới của nhiều chi bộ, đảng bộ trong huyện gặp nhiều khó khăn.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Tam Dương luôn chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng, nhất là phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn. Hàng năm, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên và tình hình thực tế tại các địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng đến công tác phát triển đảng viên.

Trên cơ sở nghị quyết của Huyện ủy, Đảng ủy các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên hàng năm phù hợp với nguồn cán bộ, chỉ tiêu kế hoạch được giao và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho từng đảng viên, cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân đối với công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới.

Định kỳ hàng tháng, hàng quý, các chi bộ đảng cơ sở họp bàn, đánh giá đầy đủ, thực chất tình hình phát triển đảng viên; phân công đảng viên phụ trách địa bàn nắm bắt tư tưởng nhân dân, kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú, báo cáo chi bộ để có kế hoạch theo dõi, bồi dưỡng.

Nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác tạo nguồn kết nạp Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy Tam Dương chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở chủ động rà soát số lượng đoàn viên, thanh niên tại mỗi chi bộ, dự nguồn quần chúng ưu tú tại cơ sở để có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển Đảng. Bên cạnh đó, huyện quan tâm tạo việc làm tại chỗ cho lao động trẻ tại địa phương, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thu hút đoàn viên thanh niên tham gia, từ đó phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng.

Cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác phát triển đảng viên như những xã, thị trấn khác trong huyện, nhưng với nhiều cách làm hay, Đảng bộ xã Kim Long đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Long cho biết: “Bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và căn cứ điều kiện thực tiễn ở địa phương, ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ xã đã xây dựng mục tiêu, kế hoạch phát triển đảng viên cụ thể cho từng năm và cả nhiệm kỳ.

Theo đó, đối với những chi bộ gặp khó khăn trong phát triển đảng, Đảng ủy phân công các đồng chí đảng ủy viên trực tiếp phụ trách, chỉ đạo chi bộ xây dựng nghị quyết về công tác phát triển Đảng; giao chỉ tiêu cho các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú cho Đảng, coi đây là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá, xếp loại hàng năm.

Ngoài việc chú trọng tạo nguồn từ đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt ở địa phương, các chi bộ cũng mở rộng nguồn tạo điều kiện để các đối tượng là bộ đội xuất ngũ, sinh viên tốt nghiệp ra trường về công tác tại địa phương… được phấn đấu, rèn luyện, xem xét kết nạp vào Đảng. Trong quá trình bồi dưỡng, giúp đỡ, chi bộ động viên để đối tượng theo học nâng cao trình độ văn hóa, chính trị”.

Đồng chí Đặng Công Hòa, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tam Dương cho biết: “Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay, những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên nói chung và đảng viên khu vực nông thôn nói riêng trên địa bàn huyện cơ bản được khắc phục. Hiện nay, công tác phát triển đảng viên tại phần lớn các chi, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Tam Dương đều đạt chỉ tiêu về số lượng, chất lượng đảng viên mới từng bước được nâng cao. Năm 2017, các chi, đảng bộ đã kết nạp 149 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 65 đảng viên ở nông thôn, gấp hơn 2 lần so với năm 2016”.

Thu Nhàn