Đề án 04 góp phần thiết thực xây dựng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh

10:01 | 02/01/2018
|

Nhận thức sâu sắc quan điểm: “Tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Ðảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Ðảng với nhân dân, có vị trí quan trọng trong hệ thống tổ chức của Ðảng;

Nhận thức sâu sắc quan điểm: “Tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Ðảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Ðảng với nhân dân, có vị trí quan trọng trong hệ thống tổ chức của Ðảng; việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng chính là tiền đề để xây dựng Đảng ngày càng TSVM”, thời gian qua, Đảng bộ huyện Sông Lô đã quan tâm thường xuyên đến việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ nông thôn.

Đảng bộ huyện Sông Lô hiện có 17 Đảng bộ xã, thị trấn với tổng số 256 chi bộ trực thuộc. Ngày 1/8/2017, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Sông Lô đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 04; ban hành Hướng dẫn về việc “Giải thể mô hình chi bộ cơ quan xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện”.

Cán bộ, đảng viên xã Yên Thạch (Sông Lô) luôn phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, thực hiện hiệu quả Đề án 04. Ảnh Dương Hà

Thực hiện chỉ đạo của BTV Huyện ủy, đến nay, tất cả 17/17 Đảng bộ xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều đã ban hành quyết định giải thể mô hình Chi bộ Cơ quan, Chi bộ Quân sự, đồng thời hoàn thiện thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho 100% số đảng viên đang sinh hoạt ở Chi bộ Cơ quan, Chi bộ Quân sự về sinh hoạt tại chi bộ nơi cư trú...

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Bí thư Đảng ủy xã Bạch Lưu cho biết: Quán triệt chỉ đạo của BTV Huyện ủy, Đảng ủy xã đã tiến hành giải thể Chi bộ Cơ quan, Chi bộ Quân sự xã. Đến nay, sau 3 tháng giải thể mô hình Chi bộ Cơ quan, Chi bộ Quân sự xã đã bước đầu phát huy được những kết quả tích cực.

Việc giới thiệu, phân công cán bộ lãnh đạo, công chức xã về sinh hoạt Đảng với chi bộ các thôn dân cư đã góp phần phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, sau khi có các đảng viên là cán bộ, công chức xã chuyển về sinh hoạt cùng chi bộ nơi cư trú, nội dung, hình thức sinh hoạt tại các chi bộ đã đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Các cán bộ, công chức khi về tham gia sinh hoạt Đảng ở chi bộ nơi cư trú không những đã làm tốt vai trò truyền tải đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên tại chi bộ mà còn chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên; từ đó, phản ánh, đề xuất, tham mưu với Thường trực Đảng ủy kịp thời ban hành nhiều chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ của địa phương, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở...

Đồng chí Nguyễn Văn Thảo, Bí thư Chi bộ thôn Tân Tiến, xã Bạch Lưu cho biết: Việc Đảng ủy xã phân công các đảng viên là cán bộ xã về sinh hoạt với chi bộ đã tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ có dịp bày tỏ, phản ánh trực tiếp những ý kiến, kiến nghị, thắc mắc nảy sinh trong thôn.

Thông qua việc các đảng viên là lãnh đạo xã về sinh hoạt với chi bộ, những nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đã được phổ biến kịp thời đến đội ngũ đảng viên tại chi bộ. Những ý kiến, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân trong thôn cũng được các đảng viên là cán bộ, công chức tiếp thu, truyền tải đầy đủ, kịp thời tới lãnh đạo xã. Từ đó, giúp Chi ủy chi bộ thực hiện tốt vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Đồng chí Trần Công Ngôn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sông Lô khẳng định: Việc triển khai và bước đầu thực hiện có hiệu quả Đề án 04 trên địa bàn huyện thời gian qua không chỉ tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM, mà còn góp phần không nhỏ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Việc giải thể mô hình Chi bộ Cơ quan, Chi bộ Quân sự xã, thị trấn đã phát huy hiệu quả tích cực; tạo khí thế mới trong sinh hoạt ở chi bộ nông thôn; chất lượng sinh hoạt, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ nông thôn từ đó cũng được nâng lên.

Đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn khi về sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú không những đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, mà mỗi cán bộ, công chức đã thực sự là “cầu nối” để rút ngắn khoảng cách giữa cán bộ với nhân dân, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH ở địa phương, đơn vị.

Ngô Tuấn Anh