Phúc Yên gắn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nhiệm vụ xây dựng Đảng

10:11 | 27/11/2017
|

Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn thị thã Phúc Yên đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn thị thã Phúc Yên đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Năm 2017, Chỉ thị 05 đi vào một chủ đề rất cụ thể, gắn rất chặt với Nghị quyết Trung ương 4, đó là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội thị xã Phúc Yên ngày càng đầy đủ và sâu sắc hơn. Đảng bộ thị xã Phúc Yên xây dựng chương trình, đăng ký việc làm. Mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên ở tất cả các vị trí của mình đăng ký việc những làm cụ thể dựa căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, vào vị trí công tác. Đồng thời khi nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, vị trí công tác của từng cán bộ thì lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đơn vị sẽ xem lại đăng ký đó đã đúng với chức năng, nhiệm vụ chưa, nếu chưa đúng phải đăng ký lại. Sau đó thể hiện bằng chương trình hành động gắn với kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII theo 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” và đây chính là những tiêu chuẩn quan trọng để cuối năm làm căn cứ đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên. Việc đăng ký là do bản thân tự nguyện, tự giác đăng ký, một đến hai việc, không cần nhiều nhưng phải thực chất, thiết thực, nếu không hoàn thành được thì đấy chính là lỗi của cá nhân, từ đó tập thể có đánh giá, nhận xét.

Thực hiện Chỉ thị 05, cấp ủy các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã đã tiến hành thảo luận, đưa nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nhiệm vụ quan trọng trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội cấp mình và gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 6/7/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp. Bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Ngoài ra, tập trung chỉ đạo sâu sát và hoàn thành công tác triển khai thực hiện việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã theo tinh thần Đề án số 01 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Đối với nhiệm vụ đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, Ban Thường vụ Thị ủy Phúc Yên đã chỉ đạo cơ sở xem xét ở xã, phường, thôn, tổ dân phố nào có những vấn đề phức tạp, phân công các đồng chí thường vụ về trực tiếp giải quyết. Như vậy, để cán bộ, lãnh đạo gần dân hơn, sát dân hơn. Thị uỷ Phúc Yên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Qua đó, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 ở thị xã Phúc Yên vẫn còn một số hạn chế, cần khắc phục đó là: Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chưa đồng đều ở các đơn vị. Một số đơn vị chưa đem lại những chuyển biến rõ rệt trong hành động của cán bộ, đảng viên, viên chức; chưa có nội dung thiết thực, chưa gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức.

Để thực hiện Chỉ thị 05 gắn với xây dựng Đảng trở thành công việc thường xuyên và phải bắt đầu từ mỗi cán bộ, đảng viên, Thị uỷ Phúc Yên xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước hết là tạo sự thống nhất cao trong nhận thức trong toàn thị xã về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy vai trò trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt ở các cấp trong thực hiện Chỉ thị 05. Trong đó, các chi, Đảng bộ cần lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí cơ bản trong đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với các tổ chức, mọi cán bộ, đảng viên. Việc nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành những quy định, sự ràng buộc trách nhiệm để cơ quan, đơn vị và từng người tự giác thực hiện.

Cùng với đó là xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thị xã. Nhân rộng điển hình tiên tiến là hình thức giáo dục thực tiễn sinh động, hiệu quả, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong hoạt động học tập, công tác, có sức lan tỏa mạnh mẽ, bảo đảm cho Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực.

Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05, kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá trong nội bộ”

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành giải pháp quan trọng trong xây dựng Đảng, mỗi cán cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương sáng, đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác. Tin rằng, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân thị xã Phúc Yên sẽ thực hiện tốt Chỉ thị 05, góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã ngày càng trong sạch vững mạnh; đưa thị xã phát triển lên tầm cao mới./.

Nguyễn Thị Quỳnh Liên (Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ Phúc Yên)