Kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo trọng tâm ở Xuân Hòa

02:11 | 07/11/2017
|

Những năm qua, Đảng ủy phường Xuân Hòa (thị xã Phúc Yên) luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng Đảng bộ đạt TSVM hàng năm.

Những năm qua, Đảng ủy phường Xuân Hòa (thị xã Phúc Yên) luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng Đảng bộ đạt TSVM hàng năm.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Xuân Hòa kiểm tra công tác thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí năm 2017. Ảnh: Trường Khanh

Đảng bộ phường Xuân Hòa hiện có hơn 660 đảng viên, sinh hoạt ở 19 chi bộ, trong đó có hơn 72% đảng viên hưu trí. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) phường đã xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm, phân công từng đồng chí cấp ủy phụ trách các chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên các tổ chức Đảng và đảng viên.

Hàng tháng, thông qua sinh hoạt chi bộ và các hoạt động khác, cấp ủy các cấp trên địa bàn phường tích cực tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đến từng cán bộ, đảng viên.

Từ đó, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường tập trung vào các nội dung như: Việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc chỉ đạo và thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, công tác cán bộ; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của một số cán bộ, đảng viên…Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận trong đảng viên, ngoài kiểm tra, giám sát theo kế hoạch còn tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Để từng bước nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, Đảng bộ phường tích cực bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành với sự nghiệp cách mạng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ.

Trong 2 năm 2015 và 2016, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường đã tổ chức kiểm tra theo chuyên đề 17 lượt chi bộ, giám sát chuyên đề 17 lượt chi bộ và 37 đảng viên. Từ đầu năm 2017 đến nay, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường kiểm tra chuyên đề 4 lượt chi bộ, giám sát chuyên đề 4 lượt chi bộ và 8 đảng viên.

Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy các chi bộ, đảng viên đều thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ tốt. Thông qua kiểm tra, giám sát giúp tổ chức Đảng, đảng viên phát huy những ưu điểm, đồng thời chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm để kịp thời khắc phục, sửa chữa.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Từ năm 2012 đến nay, Đảng bộ phường không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức Đảng và đảng viên cần phải xem xét xử lý.

Đồng chí Phạm Thị Kim Liên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Xuân Hòa cho biết: Kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy Đảng. Đối với Đảng ủy phường, công tác này ngày càng được chú trọng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy và UBKT Đảng ủy.

Nhờ không ngừng chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ phường nhiều năm qua luôn lãnh đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nổi bật như việc lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh và Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy.

Tính đến thời điểm này, toàn phường đã giảm được 85 cán bộ không chuyên trách cấp phường và tổ dân phố, hoàn thành sắp xếp trước kế hoạch đề ra. Hiện nay, phường bố trí 8 cán bộ không chuyên trách cấp phường, 65 cán bộ không chuyên trách cấp tổ dân phố theo đúng quy định.

Quá trình thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ nhận được sự đồng thuận cao của người dân, phát huy tính dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, đảm bảo chọn đúng người có năng lực phù hợp với công việc được giao.

Bình Duyên