Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính

09:11 | 07/11/2017
|

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, góp phần đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy Nhà nước, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, góp phần đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy Nhà nước, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Tam Đảo chú trọng tinh thần, thái độ phục vụ, mang lại sự hài lòng cho người dân. Ảnh: Dương Hà

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (T.Ư 5) Khóa X về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, BTV Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch và tổ chức quán triệt đến các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện nghiêm túc các nội dung về CCHC.

Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng và các cơ quan, đơn vị tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; gắn CCHC với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo bước chuyển biến về công tác lãnh đạo của cấp ủy và hiệu quả quản lý Nhà nước của các cơ quan, đơn vị.

Dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các cấp, các ngành chức năng thực hiện đúng quy định việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Từ năm 2011 đến tháng 9/2017, toàn tỉnh đã ban hành gần 4.000 văn bản QPPL.

Các văn bản QPPL được ban hành đều tuân theo đúng quy trình, thể chế hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) và kiểm soát TTHC của tỉnh được tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định số 63 và Nghị định số 48 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC.

Đến nay, đã có 1.652 TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết của các sở, ban, ngành của tỉnh và chính quyền các địa phương được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Sở Nội vụ, Sở TT&TT tích cực phối hợp các cơ quan, đơn vị triển khai Dự án dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với 42 dịch vụ công theo quyết định của UBND tỉnh gồm: 34 dịch vụ công cấp tỉnh, 4 dịch vụ công cấp huyện, 4 dịch vụ công cấp xã... và 353 TTHC theo Quyết định số 846 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.

Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện đơn giản hóa các TTHC, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước được các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương tích cực triển khai. Qua các lần sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 28 đơn vị thuộc cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện.

Tổ chức bộ máy đã được sắp xếp lại theo hướng tinh giản, gọn nhẹ; chức năng, nhiệm vụ được quy định đầy đủ, rõ ràng hơn. Cơ sở vật chất không ngừng được tăng cường và bổ sung; kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao, đặc biệt là trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước, kỹ năng hành chính, khả năng xử lý, giải quyết công việc ngày một tốt hơn, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với nhân dân, doanh nghiệp đã được cải thiện; hoạt động của các cơ quan Nhà nước theo hướng phục vụ dần hình thành và ngày càng rõ nét hơn.

Với sự cố gắng, nỗ lực vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, chỉ số CCHC của tỉnh được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Tuy nhiên, theo đánh giá của Tỉnh ủy, vẫn còn một số đơn vị chưa thực sự chủ động trong việc nghiên cứu, tìm các giải pháp đột phá để đẩy mạnh công tác CCHC theo lĩnh vực, ngành phụ trách.

Một số cán bộ, công chức chưa thực sự tích cực, chủ động nghiên cứu tham mưu, đề xuất trong thực thi công vụ dẫn đến một số vụ việc chậm giải quyết. Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp có tiến bộ hơn nhưng vẫn còn hiện tượng thờ ơ, gây phiền hà trong giải quyết công việc.

Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ CCHC của một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa tích cực, chưa huy động được nhiều tổ chức và công dân tham gia giám sát, phản biện trong quá trình thực hiện CCHC...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, thời gian tới, Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác CCHC; thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Thực hiện tinh gọn bộ máy trong toàn hệ thống chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

Thúy Hường