Phú Thịnh đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

08:11 | 03/11/2017
|

Những năm qua, Đảng bộ xã Phú Thịnh (Vĩnh Tường) đã chú trọng, đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Những năm qua, Đảng bộ xã Phú Thịnh (Vĩnh Tường) đã chú trọng, đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, chú trọng nhận diện và khắc phục tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM và tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH ở địa phương.

Cán bộ, công chức xã Phú Thịnh (Vĩnh Tường) thường xuyên trao đổi kinh nghiệm công tác, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ảnh: Trường khanh

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ cốt lõi, hàng đầu được tiến hành thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Phú Thịnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai đến từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện việc học tập, nâng cao trình độ nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, việc triển khai, quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được thực hiện nghiêm túc.

Để công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ, ngay sau khi các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện ban hành, Đảng ủy chỉ đạo cán bộ văn phòng gửi tài liệu tới các chi bộ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể từ xã xuống thôn để họ nắm rõ văn bản, nghiên cứu từng nội dung, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên.

Bí thư các chi bộ thường xuyên lồng ghép, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên trong các buổi sinh hoạt hàng tháng. Nội dung tuyên truyền, phổ biến được các chi bộ cụ thể hóa ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu.

Thông qua đó, các chi bộ xây dựng chương trình hành động cụ thể gắn với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình. Mỗi cán bộ, đảng viên sau khi được quán triệt học tập, tự nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đăng ký nội dung thực hiện gắn với công việc, nhiệm vụ thực tiễn.

Đảng ủy phân công, giới thiệu các đảng ủy viên phụ trách, dự sinh hoạt tại các chi bộ khu dân cư vừa để nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên ở chi bộ, vừa kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, chính trị.

Trong các cuộc sinh hoạt hàng tháng, Chi bộ thôn Đan Thượng (Phú Thịnh) luôn dành thời gian thông qua các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, các bản tin thời sự, chính trị trong nước để cán bộ, đảng viên nắm rõ.

Chi bộ thường xuyên sưu tầm thêm các tài liệu, sách báo, tạp chí để đảng viên nghiên cứu, tham khảo học tập. Đối với Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, ngoài tổ chức cho các đảng viên trong chi bộ học tập, viết bài thu hoạch, Chi bộ thôn Đan Thượng đã xây dựng các buổi sinh hoạt chuyên đề cụ thể.

Qua các buổi sinh hoạt, học tập, các đảng viên đã nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống; lấy đó để tự soi, tự sửa, đánh giá lại bản thân, trách nhiệm của người đảng viên.

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhiều năm nay, Chi bộ Trường mầm non luôn được Đảng bộ xã Phú Thịnh đánh giá là chi bộ TSVM.

Đồng chí Hoàng Thị Lại, Bí thư chi bộ Trường mầm non xã Phú Thịnh cho biết: Nếu tư tưởng không tốt thì chuyên môn sẽ không vững. Vì vậy, những năm qua, chi bộ nhà trường luôn chú trọng đến đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường.

Hàng năm, qua đánh giá xếp loại, 100% cán bộ, giáo viên nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ; có tư tưởng chính trị ổn định, lập trường vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; tác phong chuẩn mực, đoàn kết nội bộ, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp, yêu thương học sinh.

Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, những năm qua, Đảng bộ xã Phú Thịnh đã tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân; góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Nhiều năm, Đảng bộ xã Phú Thịnh được Huyện ủy Vĩnh Tường đánh giá là Đảng bộ TSVM; 100% các chi bộ đều đạt TSVM. Cán bộ, đảng viên luôn phát huy tốt vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương.

Thanh Tuyền