NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

02:09 | 13/09/2017
|

Trong những năm qua, nhiều chi bộ Đảng trong tỉnh đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Trong những năm qua, nhiều chi bộ Đảng trong tỉnh đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ từng bước được quan tâm đúng mức, duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Nhiều cấp ủy địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, chỉ đạo củng cố những chi bộ yếu kém từng bước nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vị trí, vai trò, nhiệm vụ của chi bộ, xây dựng chi bộ ngày càng trong sach vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác xây dựng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh nói riêng đã quan tâm chỉ đạo, song, chưa đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới và hội nhập sâu rộng quốc tế, còn thiếu nội dung và những giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng cũng như của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn hiện nay. Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức Đảng còn thấp; công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, sinh hoạt Đảng chưa nền nếp, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, tự phê bình và phê bình yếu. Việc xây dựng TCCSĐ trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn chậm, vai trò của tổ chức Đảng còn mờ nhạt. Nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao. Tình trạng thiếu trách nhiệm, cơ hội, suy thoái đạo đức, lối sống vẫn diễn ra khá phổ biến trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Kỷ luật, kỷ cương ở nhiều tổ chức Đảng không nghiêm. Sự đoàn kết, nhất trí ở không ít cấp ủy chưa tốt...

Chính vì vậy, việc chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Để làm tốt điều đó, cần phải có các giải pháp cụ thể, khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, trí tuệ, có đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, hết lòng vì nhân dân phục vụ và thực sự là tấm gương trong lời nói và hành động, đó là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, đánh giá đúng thực chất chất lượng chi bộ Đảng ở tất cả các loại hình, nhất là chi bộ Đảng ở nông thôn, các cơ quan, đơn vị... nhằm tạo bước chuyển biến rõ nét, căn bản về chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên. Xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng đơn vị, cơ quan và các đoàn thể quần chúng trong sạch vững mạnh. Phân công nhiệm vụ cho đảng viên rõ ràng trong thực thi nhiệm vụ, nêu rõ thời gian, tiến độ hoàn thành; khen thưởng cũng phải rõ ràng trong công tác cũng như trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để đảm bảo vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng (nhất là trong các doanh nghiệp), phải xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với chính quyền, cấp ủy với ban giám đốc, cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giữa bí thư chi bộ với người đứng đầu chính quyền của các cơ quan, đơn vị.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường sinh hoạt chuyên đề; đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ. Đổi mới việc triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên gắn với việc xây dựng chương trình hành động. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt Đảng để bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ Đảng.

Coi trọng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, mà trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là ở nông thôn, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Xác định tiêu chí, yêu cầu cụ thể đối với đảng viên ở từng loại hình TCCSĐ. Phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên xây dựng chi bộ Đảng thực sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong chi bộ. Nêu rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, kinh nghiệm để kịp thời uốn nắn những sai phạm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp đã đề ra.

Trần Bích Nhuần

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ