Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc: Tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên người đứng đầu tổ chức Đảng cơ sở

03:09 | 12/09/2017
|

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, những năm qua, cùng với lãnh đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, coi đây là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, những năm qua, cùng với lãnh đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, coi đây là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các đồng chí trong UBKT Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc kiểm tra công tác thu, nộp, quản lý sử dụng Đảng phí của Chi bộ văn phòng.

Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc hiện có 68 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ. Với đặc thù phần lớn các tổ chức đảng và đảng viên hoạt động phân tán tại các huyện, thành, thị; thời gian làm việc không tập trung, phân chia theo ca, kíp nên việc tổ chức sinh hoạt, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng gặp khó khăn. Khắc phục khó khăn, những năm qua, Đảng ủy công ty luôn chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên.

Với phương châm: “Lấy phòng ngừa là chính, giám sát mở rộng, kiểm tra trọng tâm, trọng điểm”, hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn của UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, bám sát mục tiêu sản xuất, kinh doanh.

Xác định, để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, trước hết cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức cơ sở đảng về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng ủy công ty luôn chú trọng việc tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát tới 100% cán bộ, đảng viên. Thường xuyên cử các đồng chí cấp ủy, thành viên UBKT, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ đi tập huấn, học tập kinh nghiệm tại các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên về việc thực hiện chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, thực hiện Điều lệ Đảng... Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát đối với những đảng viên là người đứng đầu các tổ chức Đảng cơ sở, giữ vai trò cốt cán trong đơn vị, làm việc tại những vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng.

Phương pháp kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, sát với thực tiễn. Trong đó quan tâm, chú trọng việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, xác định thời gian, thời điểm, đối tượng cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt Đảng; kết hợp kiểm tra, giám sát với thanh tra, kiểm soát nội bộ.

Thực hiện giám sát thường xuyên, Đảng ủy phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách từng chi bộ, thường xuyên dự các buổi sinh hoạt chi bộ, nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên. Hàng tháng, hàng quý, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức họp, lắng nghe những kết quả, khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ. Bên cạnh việc giám sát thường xuyên, định kỳ, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tăng cường giám sát theo chuyên đề, từ đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự giác nâng cao ý thức, trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát được Đảng ủy, UBKT quan tâm, chú trọng giúp đảng viên khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm;có tác dụng phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với tổ chức Đảng.

Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy công ty đã tiến hành 2 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó 1 cuộc kiểm tra về việc chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát với chi bộ 5; 1 cuộc giám sát việc xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu xây dựng chi bộ TSVM năm 2016, việc ban hành và thực hiện quy chế làm việc tại Chi bộ 4. UBKT Đảng ủy đã tiến hành 3 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 2 tổ chức cơ sở Đảng. Cụ thể: Kiểm tra việc thực hiện công tác thu, nộp, quản lý sử dụng Đảng phí theo Quyết định 99 của Ban Bí thư Trung ương đối với Chi bộ 1; giám sát việc thực hiện nguyên tắc và chế độ sinh hoạt Đảng, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của các chi ủy viên tại Chi bộ 3.

Đồng chí Đỗ Thanh Hải, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc cho biết: Có thể khẳng định, các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy công ty đều được thực hiện đúng quy định. Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, phần lớn các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, không phát hiện cá nhân, tổ chức nào vi phạm Điều lệ Đảng, những quy định đảng viên không được làm, không đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về đạo đức, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên. Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu TSVM.

Bài, ảnh Kim Ngân


Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc: Tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên người đứng đầu tổ chức Đảng cơ sở

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, những năm qua, cùng với lãnh đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, coi đây là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc hiện có 68 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ. Với đặc thù phần lớn các tổ chức đảng và đảng viên hoạt động phân tán tại các huyện, thành, thị; thời gian làm việc không tập trung, phân chia theo ca, kíp nên việc tổ chức sinh hoạt, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng gặp khó khăn. Khắc phục khó khăn, những năm qua, Đảng ủy công ty luôn chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên.

Với phương châm: “Lấy phòng ngừa là chính, giám sát mở rộng, kiểm tra trọng tâm, trọng điểm”, hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn của UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc  xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, bám sát mục tiêu sản xuất, kinh doanh.

Xác định, để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, trước hết cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức cơ sở đảng về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng ủy công ty luôn chú trọng việc tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát tới 100% cán bộ, đảng viên. Thường xuyên cử các đồng chí cấp ủy, thành viên UBKT, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ đi tập huấn, học tập kinh nghiệm tại các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên về việc thực hiện chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, thực hiện Điều lệ Đảng... Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát đối với những đảng viên là người đứng đầu các tổ chức Đảng cơ sở, giữ vai trò cốt cán trong đơn vị, làm việc tại những vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng.

Phương pháp kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, sát với thực tiễn. Trong đó quan tâm, chú trọng việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, xác định thời gian, thời điểm, đối tượng cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt Đảng; kết hợp kiểm tra, giám sát với thanh tra, kiểm soát nội bộ.

Thực hiện giám sát thường xuyên, Đảng ủy phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách từng chi bộ, thường xuyên dự các buổi sinh hoạt chi bộ, nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên. Hàng tháng, hàng quý, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức họp, lắng nghe những kết quả, khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ. Bên cạnh việc giám sát thường xuyên, định kỳ, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tăng cường giám sát theo chuyên đề, từ đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự giác nâng cao ý thức, trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát được Đảng ủy, UBKT quan tâm, chú trọng giúp đảng viên khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm;có tác dụng phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với tổ chức Đảng.

Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy công ty đã tiến hành 2 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó 1 cuộc kiểm tra về việc chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát với chi bộ 5; 1 cuộc giám sát việc xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu xây dựng chi bộ TSVM năm 2016, việc ban hành và thực hiện quy chế làm việc tại Chi bộ 4. UBKT Đảng ủy đã tiến hành 3 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 2 tổ chức cơ sở Đảng. Cụ thể: Kiểm tra việc thực hiện công tác thu, nộp, quản lý sử dụng Đảng phí theo Quyết định 99 của Ban Bí thư Trung ương đối với Chi bộ 1; giám sát việc thực hiện nguyên tắc và chế độ sinh hoạt Đảng, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của các chi ủy viên tại Chi bộ 3.

Đồng chí Đỗ Thanh Hải, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc cho biết: Có thể khẳng định, các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy công ty đều được thực hiện đúng quy định. Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, phần lớn các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, không phát hiện cá nhân, tổ chức nào vi phạm Điều lệ Đảng, những quy định đảng viên không được làm, không đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về đạo đức, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên. Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu TSVM.

Bài, ảnh Kim Ngân


Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc: Tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên người đứng đầu tổ chức Đảng cơ sở

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, những năm qua, cùng với lãnh đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, coi đây là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc hiện có 68 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ. Với đặc thù phần lớn các tổ chức đảng và đảng viên hoạt động phân tán tại các huyện, thành, thị; thời gian làm việc không tập trung, phân chia theo ca, kíp nên việc tổ chức sinh hoạt, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng gặp khó khăn. Khắc phục khó khăn, những năm qua, Đảng ủy công ty luôn chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên.

Với phương châm: “Lấy phòng ngừa là chính, giám sát mở rộng, kiểm tra trọng tâm, trọng điểm”, hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn của UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc  xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, bám sát mục tiêu sản xuất, kinh doanh.

Xác định, để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, trước hết cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức cơ sở đảng về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng ủy công ty luôn chú trọng việc tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát tới 100% cán bộ, đảng viên. Thường xuyên cử các đồng chí cấp ủy, thành viên UBKT, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ đi tập huấn, học tập kinh nghiệm tại các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên về việc thực hiện chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, thực hiện Điều lệ Đảng... Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát đối với những đảng viên là người đứng đầu các tổ chức Đảng cơ sở, giữ vai trò cốt cán trong đơn vị, làm việc tại những vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng.

Phương pháp kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, sát với thực tiễn. Trong đó quan tâm, chú trọng việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, xác định thời gian, thời điểm, đối tượng cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt Đảng; kết hợp kiểm tra, giám sát với thanh tra, kiểm soát nội bộ.

Thực hiện giám sát thường xuyên, Đảng ủy phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách từng chi bộ, thường xuyên dự các buổi sinh hoạt chi bộ, nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên. Hàng tháng, hàng quý, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức họp, lắng nghe những kết quả, khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ. Bên cạnh việc giám sát thường xuyên, định kỳ, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tăng cường giám sát theo chuyên đề, từ đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự giác nâng cao ý thức, trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát được Đảng ủy, UBKT quan tâm, chú trọng giúp đảng viên khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm;có tác dụng phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với tổ chức Đảng.

Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy công ty đã tiến hành 2 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó 1 cuộc kiểm tra về việc chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát với chi bộ 5; 1 cuộc giám sát việc xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu xây dựng chi bộ TSVM năm 2016, việc ban hành và thực hiện quy chế làm việc tại Chi bộ 4. UBKT Đảng ủy đã tiến hành 3 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 2 tổ chức cơ sở Đảng. Cụ thể: Kiểm tra việc thực hiện công tác thu, nộp, quản lý sử dụng Đảng phí theo Quyết định 99 của Ban Bí thư Trung ương đối với Chi bộ 1; giám sát việc thực hiện nguyên tắc và chế độ sinh hoạt Đảng, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của các chi ủy viên tại Chi bộ 3.

Đồng chí Đỗ Thanh Hải, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc cho biết: Có thể khẳng định, các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy công ty đều được thực hiện đúng quy định. Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, phần lớn các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, không phát hiện cá nhân, tổ chức nào vi phạm Điều lệ Đảng, những quy định đảng viên không được làm, không đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về đạo đức, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên. Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu TSVM.

Bài, ảnh Kim Ngân


Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc: Tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên người đứng đầu tổ chức Đảng cơ sở

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, những năm qua, cùng với lãnh đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, coi đây là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc hiện có 68 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ. Với đặc thù phần lớn các tổ chức đảng và đảng viên hoạt động phân tán tại các huyện, thành, thị; thời gian làm việc không tập trung, phân chia theo ca, kíp nên việc tổ chức sinh hoạt, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng gặp khó khăn. Khắc phục khó khăn, những năm qua, Đảng ủy công ty luôn chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên.

Với phương châm: “Lấy phòng ngừa là chính, giám sát mở rộng, kiểm tra trọng tâm, trọng điểm”, hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn của UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc  xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, bám sát mục tiêu sản xuất, kinh doanh.

Xác định, để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, trước hết cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức cơ sở đảng về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng ủy công ty luôn chú trọng việc tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát tới 100% cán bộ, đảng viên. Thường xuyên cử các đồng chí cấp ủy, thành viên UBKT, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ đi tập huấn, học tập kinh nghiệm tại các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên về việc thực hiện chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, thực hiện Điều lệ Đảng... Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát đối với những đảng viên là người đứng đầu các tổ chức Đảng cơ sở, giữ vai trò cốt cán trong đơn vị, làm việc tại những vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng.

Phương pháp kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, sát với thực tiễn. Trong đó quan tâm, chú trọng việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, xác định thời gian, thời điểm, đối tượng cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt Đảng; kết hợp kiểm tra, giám sát với thanh tra, kiểm soát nội bộ.

Thực hiện giám sát thường xuyên, Đảng ủy phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách từng chi bộ, thường xuyên dự các buổi sinh hoạt chi bộ, nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên. Hàng tháng, hàng quý, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức họp, lắng nghe những kết quả, khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ. Bên cạnh việc giám sát thường xuyên, định kỳ, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tăng cường giám sát theo chuyên đề, từ đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự giác nâng cao ý thức, trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát được Đảng ủy, UBKT quan tâm, chú trọng giúp đảng viên khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm;có tác dụng phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với tổ chức Đảng.

Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy công ty đã tiến hành 2 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó 1 cuộc kiểm tra về việc chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát với chi bộ 5; 1 cuộc giám sát việc xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu xây dựng chi bộ TSVM năm 2016, việc ban hành và thực hiện quy chế làm việc tại Chi bộ 4. UBKT Đảng ủy đã tiến hành 3 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 2 tổ chức cơ sở Đảng. Cụ thể: Kiểm tra việc thực hiện công tác thu, nộp, quản lý sử dụng Đảng phí theo Quyết định 99 của Ban Bí thư Trung ương đối với Chi bộ 1; giám sát việc thực hiện nguyên tắc và chế độ sinh hoạt Đảng, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của các chi ủy viên tại Chi bộ 3.

Đồng chí Đỗ Thanh Hải, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc cho biết: Có thể khẳng định, các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy công ty đều được thực hiện đúng quy định. Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, phần lớn các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, không phát hiện cá nhân, tổ chức nào vi phạm Điều lệ Đảng, những quy định đảng viên không được làm, không đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về đạo đức, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên. Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu TSVM.

Bài, ảnh Kim Ngân


Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc: Tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên người đứng đầu tổ chức Đảng cơ sở

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, những năm qua, cùng với lãnh đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, coi đây là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc hiện có 68 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ. Với đặc thù phần lớn các tổ chức đảng và đảng viên hoạt động phân tán tại các huyện, thành, thị; thời gian làm việc không tập trung, phân chia theo ca, kíp nên việc tổ chức sinh hoạt, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng gặp khó khăn. Khắc phục khó khăn, những năm qua, Đảng ủy công ty luôn chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên.

Với phương châm: “Lấy phòng ngừa là chính, giám sát mở rộng, kiểm tra trọng tâm, trọng điểm”, hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn của UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc  xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, bám sát mục tiêu sản xuất, kinh doanh.

Xác định, để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, trước hết cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức cơ sở đảng về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng ủy công ty luôn chú trọng việc tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát tới 100% cán bộ, đảng viên. Thường xuyên cử các đồng chí cấp ủy, thành viên UBKT, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ đi tập huấn, học tập kinh nghiệm tại các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên về việc thực hiện chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, thực hiện Điều lệ Đảng... Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát đối với những đảng viên là người đứng đầu các tổ chức Đảng cơ sở, giữ vai trò cốt cán trong đơn vị, làm việc tại những vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng.

Phương pháp kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, sát với thực tiễn. Trong đó quan tâm, chú trọng việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, xác định thời gian, thời điểm, đối tượng cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt Đảng; kết hợp kiểm tra, giám sát với thanh tra, kiểm soát nội bộ.

Thực hiện giám sát thường xuyên, Đảng ủy phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách từng chi bộ, thường xuyên dự các buổi sinh hoạt chi bộ, nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên. Hàng tháng, hàng quý, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức họp, lắng nghe những kết quả, khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ. Bên cạnh việc giám sát thường xuyên, định kỳ, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tăng cường giám sát theo chuyên đề, từ đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự giác nâng cao ý thức, trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát được Đảng ủy, UBKT quan tâm, chú trọng giúp đảng viên khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm;có tác dụng phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với tổ chức Đảng.

Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy công ty đã tiến hành 2 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó 1 cuộc kiểm tra về việc chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát với chi bộ 5; 1 cuộc giám sát việc xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu xây dựng chi bộ TSVM năm 2016, việc ban hành và thực hiện quy chế làm việc tại Chi bộ 4. UBKT Đảng ủy đã tiến hành 3 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 2 tổ chức cơ sở Đảng. Cụ thể: Kiểm tra việc thực hiện công tác thu, nộp, quản lý sử dụng Đảng phí theo Quyết định 99 của Ban Bí thư Trung ương đối với Chi bộ 1; giám sát việc thực hiện nguyên tắc và chế độ sinh hoạt Đảng, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của các chi ủy viên tại Chi bộ 3.

Đồng chí Đỗ Thanh Hải, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc cho biết: Có thể khẳng định, các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy công ty đều được thực hiện đúng quy định. Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, phần lớn các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, không phát hiện cá nhân, tổ chức nào vi phạm Điều lệ Đảng, những quy định đảng viên không được làm, không đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về đạo đức, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên. Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu TSVM.

Bài, ảnh Kim Ngân


Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc: Tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên người đứng đầu tổ chức Đảng cơ sở

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, những năm qua, cùng với lãnh đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, coi đây là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc hiện có 68 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ. Với đặc thù phần lớn các tổ chức đảng và đảng viên hoạt động phân tán tại các huyện, thành, thị; thời gian làm việc không tập trung, phân chia theo ca, kíp nên việc tổ chức sinh hoạt, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng gặp khó khăn. Khắc phục khó khăn, những năm qua, Đảng ủy công ty luôn chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên.

Với phương châm: “Lấy phòng ngừa là chính, giám sát mở rộng, kiểm tra trọng tâm, trọng điểm”, hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn của UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc  xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, bám sát mục tiêu sản xuất, kinh doanh.

Xác định, để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, trước hết cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức cơ sở đảng về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng ủy công ty luôn chú trọng việc tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát tới 100% cán bộ, đảng viên. Thường xuyên cử các đồng chí cấp ủy, thành viên UBKT, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ đi tập huấn, học tập kinh nghiệm tại các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên về việc thực hiện chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, thực hiện Điều lệ Đảng... Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát đối với những đảng viên là người đứng đầu các tổ chức Đảng cơ sở, giữ vai trò cốt cán trong đơn vị, làm việc tại những vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng.

Phương pháp kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, sát với thực tiễn. Trong đó quan tâm, chú trọng việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, xác định thời gian, thời điểm, đối tượng cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt Đảng; kết hợp kiểm tra, giám sát với thanh tra, kiểm soát nội bộ.

Thực hiện giám sát thường xuyên, Đảng ủy phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách từng chi bộ, thường xuyên dự các buổi sinh hoạt chi bộ, nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên. Hàng tháng, hàng quý, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức họp, lắng nghe những kết quả, khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ. Bên cạnh việc giám sát thường xuyên, định kỳ, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tăng cường giám sát theo chuyên đề, từ đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự giác nâng cao ý thức, trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát được Đảng ủy, UBKT quan tâm, chú trọng giúp đảng viên khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm;có tác dụng phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với tổ chức Đảng.

Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy công ty đã tiến hành 2 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó 1 cuộc kiểm tra về việc chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát với chi bộ 5; 1 cuộc giám sát việc xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu xây dựng chi bộ TSVM năm 2016, việc ban hành và thực hiện quy chế làm việc tại Chi bộ 4. UBKT Đảng ủy đã tiến hành 3 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 2 tổ chức cơ sở Đảng. Cụ thể: Kiểm tra việc thực hiện công tác thu, nộp, quản lý sử dụng Đảng phí theo Quyết định 99 của Ban Bí thư Trung ương đối với Chi bộ 1; giám sát việc thực hiện nguyên tắc và chế độ sinh hoạt Đảng, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của các chi ủy viên tại Chi bộ 3.

Đồng chí Đỗ Thanh Hải, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc cho biết: Có thể khẳng định, các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy công ty đều được thực hiện đúng quy định. Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, phần lớn các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, không phát hiện cá nhân, tổ chức nào vi phạm Điều lệ Đảng, những quy định đảng viên không được làm, không đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về đạo đức, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên. Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu TSVM.

Bài, ảnh Kim Ngân


Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc: Tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên người đứng đầu tổ chức Đảng cơ sở

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, những năm qua, cùng với lãnh đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, coi đây là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc hiện có 68 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ. Với đặc thù phần lớn các tổ chức đảng và đảng viên hoạt động phân tán tại các huyện, thành, thị; thời gian làm việc không tập trung, phân chia theo ca, kíp nên việc tổ chức sinh hoạt, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng gặp khó khăn. Khắc phục khó khăn, những năm qua, Đảng ủy công ty luôn chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên.

Với phương châm: “Lấy phòng ngừa là chính, giám sát mở rộng, kiểm tra trọng tâm, trọng điểm”, hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn của UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc  xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, bám sát mục tiêu sản xuất, kinh doanh.

Xác định, để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, trước hết cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức cơ sở đảng về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng ủy công ty luôn chú trọng việc tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát tới 100% cán bộ, đảng viên. Thường xuyên cử các đồng chí cấp ủy, thành viên UBKT, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ đi tập huấn, học tập kinh nghiệm tại các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên về việc thực hiện chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, thực hiện Điều lệ Đảng... Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát đối với những đảng viên là người đứng đầu các tổ chức Đảng cơ sở, giữ vai trò cốt cán trong đơn vị, làm việc tại những vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng.

Phương pháp kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, sát với thực tiễn. Trong đó quan tâm, chú trọng việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, xác định thời gian, thời điểm, đối tượng cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt Đảng; kết hợp kiểm tra, giám sát với thanh tra, kiểm soát nội bộ.

Thực hiện giám sát thường xuyên, Đảng ủy phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách từng chi bộ, thường xuyên dự các buổi sinh hoạt chi bộ, nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên. Hàng tháng, hàng quý, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức họp, lắng nghe những kết quả, khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ. Bên cạnh việc giám sát thường xuyên, định kỳ, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tăng cường giám sát theo chuyên đề, từ đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự giác nâng cao ý thức, trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát được Đảng ủy, UBKT quan tâm, chú trọng giúp đảng viên khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm;có tác dụng phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với tổ chức Đảng.

Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy công ty đã tiến hành 2 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó 1 cuộc kiểm tra về việc chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát với chi bộ 5; 1 cuộc giám sát việc xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu xây dựng chi bộ TSVM năm 2016, việc ban hành và thực hiện quy chế làm việc tại Chi bộ 4. UBKT Đảng ủy đã tiến hành 3 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 2 tổ chức cơ sở Đảng. Cụ thể: Kiểm tra việc thực hiện công tác thu, nộp, quản lý sử dụng Đảng phí theo Quyết định 99 của Ban Bí thư Trung ương đối với Chi bộ 1; giám sát việc thực hiện nguyên tắc và chế độ sinh hoạt Đảng, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của các chi ủy viên tại Chi bộ 3.

Đồng chí Đỗ Thanh Hải, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc cho biết: Có thể khẳng định, các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy công ty đều được thực hiện đúng quy định. Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, phần lớn các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, không phát hiện cá nhân, tổ chức nào vi phạm Điều lệ Đảng, những quy định đảng viên không được làm, không đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về đạo đức, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên. Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu TSVM.

Bài, ảnh Kim Ngân


Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc: Tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên người đứng đầu tổ chức Đảng cơ sở

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, những năm qua, cùng với lãnh đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, coi đây là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc hiện có 68 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ. Với đặc thù phần lớn các tổ chức đảng và đảng viên hoạt động phân tán tại các huyện, thành, thị; thời gian làm việc không tập trung, phân chia theo ca, kíp nên việc tổ chức sinh hoạt, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng gặp khó khăn. Khắc phục khó khăn, những năm qua, Đảng ủy công ty luôn chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên.

Với phương châm: “Lấy phòng ngừa là chính, giám sát mở rộng, kiểm tra trọng tâm, trọng điểm”, hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn của UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc  xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, bám sát mục tiêu sản xuất, kinh doanh.

Xác định, để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, trước hết cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức cơ sở đảng về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng ủy công ty luôn chú trọng việc tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát tới 100% cán bộ, đảng viên. Thường xuyên cử các đồng chí cấp ủy, thành viên UBKT, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ đi tập huấn, học tập kinh nghiệm tại các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên về việc thực hiện chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, thực hiện Điều lệ Đảng... Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát đối với những đảng viên là người đứng đầu các tổ chức Đảng cơ sở, giữ vai trò cốt cán trong đơn vị, làm việc tại những vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng.

Phương pháp kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, sát với thực tiễn. Trong đó quan tâm, chú trọng việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, xác định thời gian, thời điểm, đối tượng cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt Đảng; kết hợp kiểm tra, giám sát với thanh tra, kiểm soát nội bộ.

Thực hiện giám sát thường xuyên, Đảng ủy phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách từng chi bộ, thường xuyên dự các buổi sinh hoạt chi bộ, nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên. Hàng tháng, hàng quý, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức họp, lắng nghe những kết quả, khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ. Bên cạnh việc giám sát thường xuyên, định kỳ, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tăng cường giám sát theo chuyên đề, từ đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự giác nâng cao ý thức, trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát được Đảng ủy, UBKT quan tâm, chú trọng giúp đảng viên khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm;có tác dụng phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với tổ chức Đảng.

Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy công ty đã tiến hành 2 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó 1 cuộc kiểm tra về việc chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát với chi bộ 5; 1 cuộc giám sát việc xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu xây dựng chi bộ TSVM năm 2016, việc ban hành và thực hiện quy chế làm việc tại Chi bộ 4. UBKT Đảng ủy đã tiến hành 3 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 2 tổ chức cơ sở Đảng. Cụ thể: Kiểm tra việc thực hiện công tác thu, nộp, quản lý sử dụng Đảng phí theo Quyết định 99 của Ban Bí thư Trung ương đối với Chi bộ 1; giám sát việc thực hiện nguyên tắc và chế độ sinh hoạt Đảng, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của các chi ủy viên tại Chi bộ 3.

Đồng chí Đỗ Thanh Hải, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc cho biết: Có thể khẳng định, các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy công ty đều được thực hiện đúng quy định. Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, phần lớn các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, không phát hiện cá nhân, tổ chức nào vi phạm Điều lệ Đảng, những quy định đảng viên không được làm, không đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về đạo đức, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên. Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu TSVM.

Bài, ảnh Kim Ngân