Chuyển biến sau một năm thực hiện Chỉ thị 05 ở Lập Thạch

02:08 | 24/08/2017
|

Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở huyện Lập Thạch từng bước đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên,

Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở huyện Lập Thạch từng bước đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và đông đảo người dân.

Công an xã Đồng Ích (Lập Thạch) tận tình hướng dẫn nhân dân làm các thủ tục hành chính. Ảnh Dương Hà

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai Chỉ thị 05, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của BCH Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Lập Thạch đã chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị...

Thực hiện chỉ đạo của BTV Huyện ủy, các chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của tập thể, cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng đề cao vai trò lãnh đạo trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên tự giác rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng; tích cực đổi mới phong cách, lề lối làm việc, luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm... Các chi, Đảng bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; đồng thời dựa trên kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm...

Quán triệt nội dung của Chỉ thị 05, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tập trung triển khai nhiều giải pháp tích cực, qua đó từng bước phát huy được vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc từng bước được đổi mới, ngày càng sát với công việc và tình hình thực tế ở cơ sở; nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ được tăng cường. Công tác tự phê bình và phê bình được tập trung chỉ đạo chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, qua đó góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống; luôn thể hiện được trách nhiệm, tâm huyết trong công việc; thường xuyên nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu để quần chúng noi theo...

Đồng chí Nguyễn Văn Bốn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đồng Ích cho biết: Sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức ở xã đã có nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; từ đó có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức, tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất cách mạng, đạo đức và lối sống của người cán bộ, đảng viên; liêm chính trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành tốt các quy định về những điều đảng viên không được làm...

Đồng chí Trương Văn Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lập Thạch cho biết: Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05, thời gian tới, BTV Huyện ủy Lập Thạch sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai Chỉ thị 05, coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng TSVM cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tập trung đổi mới tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, quyết tâm xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân; có lối sống giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết. Tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nội dung Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), trong đó trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 ở mỗi chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngô Tuấn Anh