Quang Sơn phát huy vai trò của chi bộ trong phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa"

03:08 | 17/08/2017
|

Chủ động phát huy vai trò của chi bộ cơ sở trong việc tăng cường công tác bồi dưỡng giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị,

Chủ động phát huy vai trò của chi bộ cơ sở trong việc tăng cường công tác bồi dưỡng giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ là một trong những giải pháp mà Đảng bộ xã Quang Sơn (Lập Thạch) đang tích cực triển khai nhằm từng bước thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư4 (khóa XII).

Chi bộ thôn Ấp Mới, xã Quang Sơn (Lập Thạch) thường xuyên đưa các nội dung nghị quyết Trung ương 4 vào sinh hoạt chi bộ. Ảnh Trường Khanh

Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/HU của BTV Huyện ủy Lập Thạch về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng ủy xã Quang Sơn đã xây dựng và triển khai kế hoạch học tập, quán triệt đầy đủ các nội dung của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Thông qua việc học tập, quán triệt nghị quyết, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo địa phương đã nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện nghị quyết, từ đó tạo được sự đồng thuận trong nhận thức, tư tưởng và hành động. BTV Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đưa nội dung Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) vào các buổi sinh hoạt định kỳ cũng như các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng ủy xã đã chủ động phân tích, đánh giá và nhận diện từng biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo các chi bộ chú trọng nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chi bộ. Chú trọng đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ và mỗi cán bộ, đảng viên; xác định rõ trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là việc nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; coi đây là giải pháp cơ bản để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Đồng chí Hoàng Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Quang Sơn cho biết: Ngay sau khi Đảng ủy xã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), UBND xã đã chỉ đạo các chi bộ cơ sởtập trung triển khai nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên, hội viên; lãnh đạo UBND xã và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cũng đã nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân, tập thể trên tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), nêu rõ những việc đã làm được, chưa làm được, từ đó đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa. Thông qua việc quán triệt, thực hiện nghị quyết, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức xã đã có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

Đồng chí Nguyễn Văn Đạo, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Ấp Mới, xã Quang Sơn cho biết: Xác định việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) chính là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ “tự soi, tự sửa” và hoàn thiện bản thân. Do đó, chi bộ chủ động xây dựng nghị quyết để cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), trong đó chủ động đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đội ngũ đảng viên trong chi bộ. Tích cực phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ trong việc phòng chống, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm. Thực hiện nghiêm quy định nêu gương của người đứng đầu chi bộ, thôn dân cư gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức của người đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ nhằm kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các biểu hiện vi phạm. Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề về tự phê bình và phê bình, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên...

Đồng chí Phạm Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Quang Sơn khẳng định: Qua hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng ở địa phương. Thông qua công tác bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên; đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức xã đã có nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện nghị quyết; từ đó mỗi người đều có ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức, tinh thần trách nhiệm; chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các chi bộ, tổ chức, cơ quan, đơn vị đã thường xuyên nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất, đạo đức và lối sống của người cán bộ, đảng viên; liêm chính trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành tốt kỷ luật và quy định về những điều đảng viên không được làm...

Ngô Tuấn Anh